European Innovation Partnership Smart Cities and Communities

North Sweden European Office, som en del av nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), söker efter aktörer i Norrbotten och Västerbotten som är intresserade av att delta i det europeiska innovationsparterskapet (EIP) smarta städer och samhällen. Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem genom samarbete mellan olika aktörer, både offentliga och privata, samt mellan olika geografiska områden. Delta i NSPA:s snabbenkät på webben för att visa ert intresse och vilka prioriterade områden som ni vill rikta in er på. I detta nu är det en intresseanmälan och inget bindande åtagande. Lämna in ert svar senast 25:e maj eller kontakta oss så kan vi förmedla ert intresse.

North Sweden European Office samarbetar tillsammans med Mid Sweden, East & North Finland och NorthNorway European Office i nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Styrgruppen för NSPA beslutade i vintras att engagera sina städer och samhällen i EIP. Vi uppmanar därför alla kommuner, landsting och regioner och deras förvaltningar respektive bolag samt privata företag, akademi och andra organisationer att delta i enkäten. I enkäten visar ni ert intresse för vilka möjligheter till samarbete som finns i den nordligaste delen av Europa, som en aktiv och konstruktiv partner för hela EU i arbetet för regional utveckling till gagn för hela EU:s förmåga att möta de stora utmaningar som finns.

Varför ska er organisation gå med i EIP?

För de organisationer som bestämmer sig för att bli medlem av EIP så handlar det framförallt om möjligheten till erfarenhetsutbyten med andra som är duktiga inom området. Det är också en bra möjlighet att marknadsföra sin kommun eller region samt hitta partners för kommande projekt. EIP-medlemar kommer även att utgöra viktiga dialogpartner till EU-kommissionen med samlad spetskunskap inom området inför kommande utlysningar, arbetsprogram och liknande. Det kostar inget att vara med i EIP, men det finns heller ingen finansiering att söka.

EU vill engagera regioner och olika aktörer i all regioner runtom i Europa för detta för att kunna också öka utväxlingen av EU:s olika fonder och program. Det finns mycket att vinna på att vara med från början och visa på aktiva regioner i framkant. Anmälan (ej enkäten) ska vara inne 15:e juni och därför är det snabba bud just nu för intresseanmälan.

Vad är Europeiskt innovationsparternskap?

Europeiskt innovationspartnerskap för smarta städer och samhällen samlar städer, industri och medborgare för att förbättra det urbana livet genom fler integrerade, hållbara lösningar. Detta inkluderar innovation, bättre planering, ett deltagande arbete, en högre energieffektivitet, bättre transportlösningar samt smarta lösningar för informations- och kommunikationsteknologi. Syftet är att privata och offentliga aktörer ska samarbeta för att hitta sektorsövergripande lösningar på samhälleliga problem.

Elva olika områden har specificerats inom EIP.

1. Hållbara transporter i städer

2. Hållbar regional planering och stadsutveckling

3. Integrerad infrastruktur och integrerade processer

4. Medborgarperspektiv – hur inkludera medborgare i omställningen mot smarta städer

5. Policys och beslut – förändrade attityder

6. Integrerad planering – samarbete mellan sektorer och administrativa gränser för att nå gemensamma mål

7. Kunskaps- och erfarenhetsutbyten

8. Mål, nyckeltal, indikatorer och mätbarhet

9. Öppna data

10. Gemensamma standarder

11. Affärsmodeller, upphandling och finansiering

Förutom för smarta städer och samhällen finns det europeiska partnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande, hållbart och produktivt jordbruk, vatten samt råmaterial.

Medlemskap i EIP

Vem som helst kan bli medlem i EIP men företrädesvis offentliga organisationer och privata sektorn. En enskild kommun kan givetvis själv teckna ett åtagande om att gå med. EU-kommissionen vill ha alla ”ansökningar” före 15 juni.

Mer information

Om du har frågor kontakta gärna Mikael Janson eller Lars Wikman på North Sweden European Office, till kontakt information
Bakgrundsinformation till Europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen från NSPA (Sointus pdf)
Till enkäten, delta senast 25 maj https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin796866&SID=5be0bd83-9d36-4a8f-a2de-1c16e0718da2&dy=45177310
Anmälan, information och mer kunskap hos EU-kommissionen http://ec.europa.eu/eip//smartcities/
Läs mer om NSPA/regionalpolitik/nyheter/northern-sparsely-populated-areas-moettes-i-bryssel-%E2%80%93-mycket-paa-gaang.aspx

Om du har frågor kontakta gärna Mikael Janson eller Lars Wikman på North Sweden European Office, till kontaktinformation

Bakgrundsinformation till Europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen från NSPA

Till enkäten, delta senast 25 maj 

Anmälan, information och mer kunskap hos EU-kommissionen 

Läs mer om NSPA

/Jessica Wikström

14 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information