INTERREG IVC fortsätter under namnet INTERREG EUROPE

Den 2-3 december 2014 arrangerades i Bologna, Italien konferensen ”Europe, let’s cooperate!” om interregional samverkan, av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF). Syftet med konferensen var att utvärdera INTERREG IVC-programmet, EU:s finansieringsprogram för interregionalt samarbete, samt att introducera det nya namnet av programmet - INTERREG EUROPE. Under konferensdagarna samlades 800 deltagare från regionala och nationella beslutsfattare, tjänstemän samt övriga representanter i Europa för att lära sig mer om hur man kan dra nytta av det nya interregionalt samarbete samt få inspiration från andra europeiska aktörer som har genomfört gränsöverskridande projekt. Konferensen var ett tillfälle för deltagarna att presentera sina idéer samt få en inblick hur andra har utvecklat partnerskap.  Programmet INTERREG IVC pågick mellan 2007-2013 och fortsätter i den nya programperioden 2014-2020 under namnet INTERREG EUROPE. 

INTERREG EUROPE förenar partners från 30 länder, EU28 samt Norge och Schweiz, där programmet kommer att fortsätta ge möjligheter för utbyte av erfarenhet och expertis i arbetet med strukturfonderna och regional utvecklingspolitik. Med INTERREG EUROPE-programmet ska europeiska regioner få ännu fler förutsättningar att dra nytta av interregionalt samarbete inom områdena forskning och innovation, konkurrenskraft för små och medelstora företag (SME), koldioxidsnål ekonomi samt miljö och resurseffektivitet. Det nya programmets huvudutmaning blir att förbättra den regionala sammanhållningen inom och utanför EU.

Ersättaren INTERREG EUROPE kommer ha en tillgänglig hemsida efter årsskiftet.

Om du missade händelsen, kan du titta på den inspelade webb-streamade delen på nätet.

Ta del av en summeringsvideo från konferensen i Bologna

Läs mer om konferensen i Bologna 

Läs mer om INTERREG EUROPE

/Erica Rönnqvist

03 Dec 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information