Landsbygdsprogrammet skickat till EU-kommissionen

Syftet med Landsbygdsprogrammet är att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd. Regeringen godkände programmet den 5:e juni och har nu skickat över det till EU-kommissionen för godkännande.

Totalt investeras 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet under en sjuårsperiod, 59 procent kommer från Regeringen och återstående från EU.

Bondepaketet – 26,5 miljarder kronor investeras för ett hållbart jordbruk i hela landet. I paketet ingår investeringsstöd, startstöd till unga företagare, kompetensutveckling, stöd för samarbete och innovation, stöd till områden med naturliga begränsningar (kompensationsbidrag), djurvälfärdsersättningar, ekologiskt jordbruk samt miljö- och klimatersättningar.

Bredband – 3,25 miljarder kronor satsas på bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Lokal service – 700 miljoner kronor möjliggör en bättre service på landsbygden genom hjälp till bensinmackar och lanthandlare. Tidigare kallades satsningen kommersiell service.

Aktiv fritid på landsbygden – 500 miljoner kronor går till insatser för attraktiva fritids- och rekreationsmiljöer på landsbygden, bland annat idrotts- och fritidsanläggningar.

Djurvälfärd – 1,3 miljarder kronor ska bidra till en förbättrad djuromsorg. Stöd ges till djurägare som går längre i sitt djuromsorgsarbete än den svenska lagstiftningen kräver.

Mosaikmarker – skötsel av mosaikbetesmarker och avlägset belägna och svårtillgängliga betesmarker kommer kunna få ersättning.

Bruna bönor – odling av bruna bönor på Öland är ett kulturarv, sådan odling stöds i Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om Landsbygdsprogrammet i Sverige på Regeringens hemsida

/Jessica Wikström

12 Jun 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information