Ligger Europas entreprenörsregion 2016 i Övre Norrland?

Städer och regioner med enastående, framtidsorienterade entreprenörsstrategier uppmuntras att söka det så kallade “European Entrepreneurial Region (EER)”-priset som delas ut årligen. EER är ett initiativ som startades genom Regionkommittén med syfte att integrera EU:s “Small Business Act (SBA)” på regional och lokal nivå samt att stimulera EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin inom främst innovation och entreprenörskap. Genom EER får lokala och regionala myndigheter möjligheter att visa upp sina satsningar på entreprenörskap och innovation som tillväxtmedel för att styrka ekonomin och skapa nya jobb.

EER kommer inför 2016 års upplaga att lägga större fokus på de regioner som har en framtidsorienterad strategi för att implementera exempelvis SBA och främja entreprenörskap. Ansökan skall innehålla bland annat framtida mål och politiska visioner för regionen och en beskrivning av de styrelsemekanismer som skall användas för att garantera en effektiv implementering av handlingsplanen. Regionkommittén anordnade den 23 oktober en informationsdag om EER-priset och denna kan ses i efterhand genom en websänd länk (se nedan).

Läs mer om nyheten

Läs mer om ansökan och antagning här

Se det websända seminariet om EER som hölls den 23 oktober på Regionkommittén

/Ludvig Cronqvist

03 Nov 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information