Nationellt landsbygdsprogram presenterat

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, presenterade den 2 april Sveriges nya landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Programmet innehåller satsningarna Bondepaketet, Bredband, Kommersiell service, Aktiv fritid på landsbygden, Djurvälfärd, Mosaikmarker samt Bruna bönor. Budgeten, som finansieras till 59 procent av Sverige uppgår till 36,1 miljarder konor. Resterande medel kommer från EU. Regeringen har nu skickat programmet till EU-kommissionen för godkännande.

Det nya landsbygdsprogrammet är betydligt mer målstyrt än det tidigare. Olika målsättningar finns på europeisk, nationell och regional nivå. De övergripande målen återfinns i Europa 2020-strategin - smart och hållbar tillväxt för alla.

Utgångspunkter och målsättningar med programmet är:

  • Lönsamma och livskraftiga företag
  • Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • Modern landsbygd

Under programperioden 2014-2020 har det svenska landsbygdsprogrammet en budget på cirka 36,1 miljarder kronor. 14,8 miljarder kommer från EU:s budget och resterande från främst Svenska staten men även andra offentliga finanseringskällor så som kommuner. Det svenska medfinansierandet är 59 procent.

Nationella satsningar

Bondepaketet - 26,5 miljarder kronor. Investeringar i hållbart jordbruk i hela landet som ska stimulera ett öppet jordbrukslandskap med starka jordbruksföretag. Åtgärder kommer bidra till miljö-, konkurrenskrafts-, jobb- och djurvälfärdsområdet Paketet innefattar investeringsstöd, startstöd till unga företagare, kompetensutveckling, samarbete och innovation (EIP), stöd till områden med naturliga begränsningar, djurvälfärdsersättningar, ekologiskt jordbruk samt miljö- och klimatersättningar

Bredband - 3,25 miljarder satsas på bredband. Regeringen vill prioritera förutsättningarna som gör det möjligt att leva, driva företag och skapa jobb i hela landet genom satsningen.

Kommersiell service - För att behålla service på landsbygden satsar regeringen 700 miljoner kronor på stöd till lanthandlare och bensinmackar i gles- och landsbygden.

Satsning på aktiv fritid på landsbygden - en investering på 500 miljoner kronor i icke kommersiell service. Innefattar bland annat satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar

Djurvälfärd - 1279 miljoner kronor satsas på den djurägare som går längre än den svenska lagstiftningen i djurvälfärdsavseende. Stöd ges till suggor och nytt är att även får i avel och ett nytt klövvårdsprogram för mjökkor omfattas av programmet. Även icke-produktiva investeringar för att främja djurvälfärd finns i programmet.

Mosaikmarker - i en ny nationell miljöersättning för skötseln av mosaikbetesmarker och avlägset belägna och svårtillgängliga betesmarker. Markerna är viktiga för biologisk mångfald och öppna landskap framförallt i skärgårdsmiljöer

Bruna bönor - på Öland är odlingen av bruna bönor ett kulturarv och stödjs i landsbygdsprogrammet.

Regionala handlingsplaner

Länsstyrelserna och Samtetinget skriver regionala handlingsplaner till Landsbygdsprogrammet tillsammans med landsbygdens organisationer i så kallade partnerskap. Planerna bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. I handlingsplanerna visar de olika aktörerna på hur de kommer medverka till att uppnå de olika målen för programmet. I handlingsplanen kommer det också finnas information om vilka typer av ansökningar som prioriteras i länet och varför. Handlingsplanerna kommer vara klara under hösten 2014.

Läs mer om det nationella landsbygdsprogrammet

/Jessica Wikström

16 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information