Northern Sparsely Populated Areas möttes i Bryssel – Mycket på gång!


Den 3 april samlades styrgruppen, den så kallade "15-gruppen", för nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) hos Mid Sweden i Bryssel, för en heldag om det fortsatta samarbetet mellan regionerna i Norra Sverige, Nordöstra Finland samt Nord-Norge. Fokus låg på en gemensam ny studie som bas för ett regionalt utvecklingsarbete. För North Swedens del
ingick från politiken Erik Bergkvist, Regionråd i Västerbotten och ordförande för Europaforum Norra Sverige, och därtill Fredrik Gunnarsson från Region Västerbotten som tjänstemannastöd och Mikael Janson från North Sweden European Office.

NSPA har varit framgångsrikt på EU-arenan genom att vara basen för det arbete som skett gentemot EU för att visa på de nordliga glesbefolkade områdenas såväl svårigheter, men också stora möjligheter för området med stöd från EU och därmed behov av en extra "gleshetsbonus" inom EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen lade också in en sådan extra allokering i sitt förslag för programperioden 2014-2020, som under förhandlingarna mellan Ministerrådet och Europaparlamentet var i princip den enda post som utökades mot EU-kommissionens förslag och för Övre Norrlands del står för ungefär hälften av Regionalfondsmedlen (ERUF). 

Från EU-kommissionens sida är det tydligt uttalat, att den posten överhuvudtaget lades in redan i deras förslag, är ett resultat av det arbete som NSPA gjort för att ta fram underlag och argument samt visa på hur man i EU:s nordliga regioner samarbetar för att ta sig an de gemensamma utmaningar som finns i stora områden långt från de stora marknaderna, med relativt få människor och ett kargt klimat och att det är ett arbete som genererar resultat. Grunden för det lades i de studier som NSPA gjorde i samband med att det bildades, utförda i regi av forskare på Nordregio. Först en grundläggande omfattande datainsamling om hela området som sedan följdes upp av en mer framåtriktad rapport betitlad Strong, Specific and Promising: Towards a vision for the NSPA.

NSPA öppnar upp för studie i samarbete med OECD

EU-kommissionen pekar på behovet av att följa upp det arbete som inte minst North Sweden agerat för på Brysselarenan, med en än mer manifesterad samverkan ute i regionerna. Detta för att verkligen med stöd av EU:s och andra investeringsfonder möta de gemensamma utmaningarna och tillsammans etablera en kritisk massa för det och kunna dra nytta av varandra på ett mer strategiskt samordnat sätt. En väg för det kan vara att tio år efter den första tidigare studien, följa upp med en mer djuplodande handlingsinriktad studie som också kan vara ett verktyg för såväl varje regions eget utvecklingsarbete som det gemensamma arbetet i hela NSPA i nära dialog med EU:s institutioner, nationella aktörer och andra regioner. OECD har ett välrenommerat arbete för sådana regionala analyser med konkreta åtgärdsförslag och mycket av EU:s policyarbete bygger därtill på den typen av OECD-studier.

Till mötet i Bryssel var därför två representanter från OECD inbjudna för att berätta om sådana studier och de fann möjligheten av en gemensam studie för de 14 regioner från de tre länder som ingår i NSPA, såväl väldigt intressant att få göra, som att erbjuda en stor utmaning. Även Sven Kastö, chef för Småland-Blekinges regionkontor i Bryssel, var med för att berätta om deras erfarenhet av en motsvarande studie.  Studien har dels varit ett verktyg för det regionala utvecklingsarbetet i hela regionen, men framförallt etablerat regionen som en allt mer aktiv part på såväl EU-arenan som nationellt, med OECD-studien i ryggen.

Nästa steg är att inom NSPA fortsätta en bredare diskussion kring en eventuell OECD-studie och hur samverkan inom ramen för NSPA-nätverket skall utvecklas. Som ett underlag för den allmänna diskussionen finns också den sammanställning North Sweden gjort utifrån de diskussioner som fördes i den workshop som anordnades i samband med NSPA Forum i Umeå under hösten om det fortsatta arbetet för NSPA,  se anteckningarna.

Regional smart specialisering

Även Richard Tuffs, direktör för det regionala forskningsinriktade nätverket ERRIN i Bryssel, fanns med under mötet för att inleda med en genomgång av det allt mer intensiva arbetet kring det som kallas regional smart specialisering, som genomsyrar EU:s alla regionala strategier och förväntas genomsyra också de lokala och regionala strategierna runtom i EU utifrån en analys av varje regions styrkor, svagheter, hot och möjligheter i en föränderlig värld, i direkt dialog mellan EU-kommissionen och de enskilda regionerna.

I sammanhanget kan också nämnas arbetet med "Smart Regions" som Europaforum Norra Sverige ställt sig bakom och North Sweden diskuterar med de övriga inom NSPA, som handlar om att etablera ett gemensamt arbete med andra mindre storstadsdominerade regioner runt om i Europa för att visa på gemensamma kompetensområden att samarbete kring till gagn för hela EU, inte minst inom informationsteknologiområdet, för att bryta det fokus på storstäder som annars finns inom EU:s policyarbete. Just OECD-studier visar på att även om storstäder kan vara innovativa, så räknat per capita är många mindre urbana områden ofta mer innovativa än de större städerna, vilket hamnar i skymundan i debatten.

Även inom det som kallas Smart Cities och som egentligen riktar sig till större städer inom EU, arbetar NSPA via Brysselkontoren tillsammans för att lyfta fram gemensamma regionala spetskompetenser och har kunnat sänka tröskeln för städers möjliga medverkan, som från början var satt till 250 000 invånare, som ett led i hur NSPA:s regioner kan bidra till hela EU:s innovation och växtkraft och därmed fortsatt intresse från EU.

Den 17-18 juni kommer också en workshop att anordnas i Rovaniemi inom ramen för EU:s så kallade S3-plattform, ett EU-baserat nätverk för regioner som arbetar med smarta specialiseringsstrategier där man kan lära av varandra och få stöd från EU, i samverkan mellan Finska Lappland som tagit initiativet, Region Västerbotten och Troms Fylke. Workshopen tar sin utgångspunkt i de tre NSPA-regioner som idag är med i S3-plattformen, för att belysa olika regionala strategier och fokusområden för utveckling, som i sin tur också har bäring mot andra processer inom EU där våra regioner just nu är aktiva på såväl var sitt håll som tillsammans, såsom exempelvis den KIC, Knowledge and Innovation Community-utlysning, som är ute inom Råvaruområdet från EU:s sida.

På nationell nivå har Regeringen, tillsammans med Norge och Finland, också nyligen tillsatt en utredning om tillväxt i norr, läs mer om den.

/Mikael Janson

08 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information