Ny guide om ESI

EU-kommissionen har publicerat en ny guide som förklarar hur man på bästa sätt kan använda Europeiska struktur- och investeringsfonder och samtidigt samverka med andra EU-instrument. I guiden hittar du information om fonderna som går under den gemensamma ramen för EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) dvs: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden och Europeiska sammanhållningsfonden (riktar sig till medlemsstater vars BNI per invånare understiger 90 % av genomsnittet i EU, dvs inte Sverige).

EU-finansiering är lika varierande som omfattningen av sökanden
Guiden ger även en översikt av övriga EU-instrument som finns tillgänglig på EU-nivå med detaljerade informationskällor, exempel på framgångsrika projekt samt en beskrivning av relevanta myndigheter eller organ som deltar i hanteringen av varje EU-instrument. I guiden kan man som eventuell stödmottagare via länkar hitta sin väg i labyrinten av material som finns online. En online checklistan finns också tillgänglig för att hjälpa potentiella stödmottagare att identifiera de mest lämpliga finansieringsinstrumenten. Checklista är utformad som en meny för att hjälpa att sortera vilka EU-medel som kan vara aktuella för den typ av investering som du har i åtanke.

ESI-fonderna ska förverkliga Europa 2020
De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 strategins gemensamma mål är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna. De ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige ska investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål. De tio tematiska mål som projekten arbetar mot finns beskrivna i den partnerskapsöverenskommelse som Sverige tecknat med EU-kommissionen.

Läs mer i EU:s guide för struktur- och investeringsfonderna

Läs mer i check-listan

Läs mer om Sveriges partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen

/Erica Rönnqvist

03 Dec 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information