Ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

Den 3 juni presenterades regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft. Under perioden 2014-2020 kommer sammanlagt cirka 35 miljarder kronor att fördelas till Sveriges län för att stärka innovation, företagande och entreprenörskap, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning och internationellt gränsöverskridande samarbete.

När näringsminister Annie Lööf presenterade den nya strategin för regional tillväxt betonade hon vikten av att den nationella strategin ska bidra till att Sverige och landets regioner får fler och växande företag, samt attraktivare besöksmål och boendemiljöer i hela landet. Regeringen meddelade även att 15 miljoner kronor kommer att satsas i stöttande av kommuners och lokala aktörers attraktivitetsarbete, en åtgärd som inspirerats av den så kallade attraktivitetsmodellen. Tillväxtverket får i uppdrag att fördela medlen på ett antal pilotkommuner som ska bidra med modeller och kunskap för att stödja lokalt attraktivitetsarbete.
– Den norska attraktivitetsmodellen har visat sig vara framgångsrik för att hitta nycklar till vad som gör en kommun attraktiv, sa Annie Lööf.

Uppdrag till nationella myndigheter
Som ett led i att stärka den regionala och nationella samordningen vad gäller effektiv implementeringen av den nya strategin, ges flertalet nationella myndigheter i uppdrag att stärka sitt arbete med regional tillväxt. Syftet är att nationella myndigheter, exempelvis Boverket och Naturvårdsverket, bättre ska samverka med regionala aktörer som är involverade i det regionala tillväxtarbetet på gräsrotsnivå.

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet

Läs den Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft

/Åsa Fors

03 Jun 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information