Nya riktlinjer för struktur- och investeringsfonderna

Den 7 januari antog EU-kommissionen den så kallade europeiska uppförandekoden för partnerskap, en ny riktlinje för de standarder som ska effektivisera användandet av EU-finansiering under programperioden 2014-2020.

För att finansiering från EU:s fonder ska fungera effektivt krävs ett fungerande samarbete mellan myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, den privata sektorn och andra berörda. Samarbetet har fungerat på olika sätt, och med varierande resultat i EU-länderna.

Den europeiska uppförandekoden för partnerskap ska få EU-länderna att stärka samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för projektpartners och finansiering från EU:s struktur- och investeringsfonder. Ett ökat samarbete ska underlätta spridandet av information och goda exempel mellan myndigheter, vilket tros resultera i en mer effektiv EU-finansiering.

Medlemsländerna ska bland annat:

  • Se till att man väljer samarbetspartner på ett öppet sätt så att de företräder regionala, lokala och andra myndigheter, arbetsmarknadens parter och organisationer som representerar det civila samhället. De ska utses till fullvärdiga medlemmar i programmens övervakningskommittéer. 
  • Se till att partnerna har tillräcklig information och tid för ordentliga samråd.
  • Se till att partnerna verkligen deltar i hela processen, d.v.s. från planering till genomförande och även tillsyn och utvärdering av alla program.
  • Ge stöd till partnernas kapacitetsuppbyggnad så att de kan öka sin kompetens och sina kunskaper och bil bättre på att delta i processen. 
  • Skapa plattformar för ömsesidigt lärande och utbyte av goda lösningar och innovativa metoder.

Europaparlamentet ska nu ta ställning till den av EU-kommissionen antagna riktlinjer för användande av struktur- och investeringsfonderna genom att ta fram en resolutionstext. Därför vill den svenska Europaparlamentarikern Jens Nilsson (S), ledamot i regional utskottet, ha in synpunkter inom de närmsta veckorna från aktörer som jobbar med struktur- och investeringsfonderna i norra Sverige. 

För mer information kontakta Mikael Janson, direktör på North Sweden.

Till EU-kommissionens pressrelease. 

EU-kommissionens arbetsdokument

EU-kommissionens föreskrift 

/Filip Ingelström

22 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information