Nytt inom EU från SKL

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har sammanställt information om det som hänt inom EU:s institutioner under februari månad som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting och regioner.

I sammanställningen som avser februari månad kan du läsa mer om EU-kommissionens förslag om klimat- och energimål som ska uppnås till 2030 för en konkurrenskraftig, säker och koldioxidsnål EU-ekonomi. På miljöområdet den här månaden röstade även Europaparlamentet för en ny lag som skall begränsa koldioxidutsläppen för personbilar.

Andra nyheter som tas upp är det nya tobaksvarudirektivet som antogs under föregående månad, som bland annat omfattar regler kring varningstexter och innehållsdeklarationer för cigaretter och snus.

Cirka 60 procent av de frågor som finns på dagordningen för mötena i kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är också på regional och kommunal nivå som de flesta EU-besluten genomförs i praktiken. För representanter på lokal och regional nivå är det således viktigt att hålla sig à jour med vilka beslut som fattas på EU-arenan, och SKL gör varje månad en sammanställning av information som är relevant för kommuner, landsting och regioner.

Läs SKL:s februarisammanfattning här

/Åsa Fors

05 Mar 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information