Nytt samråd om Interreg Europe 2014-2020

Just nu pågår arbetet med att forma det nya samarbetsprogrammet Interreg Europe 2014-2020. I samband med det välkomnas intressenter att lämna synpunkter om förslaget till program och den miljökonsekvensbedömning som har gjorts.

Samarbetsprogrammet Interreg Europe omfattar EU:s samtliga 28 medlemsstater samt Norge och Schweiz. Interreg Europe syftar till att stödja erfarenhetsutbyte, framförallt mellan offentliga aktörer, för att förbättra satsningar för att främja den regionala utvecklingen i Europa. För perioden 2014-2020 kommer Interreg Europe ha en budget på 359 miljoner euro från europeiska regionala utvecklingsfonden, dessutom tillkommer offentlig medfinansiering från deltagande aktörer.

Interreg Europe kommer att arbeta med följande fyra tematiska mål:

•Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
•Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
•Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
•Att skydda miljön och hållbar användning av resurserna

Interreg Europe kommer att finansiera två typer av insatser: 

1)    Interregionala samarbetsprojekt: partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i Europa arbetar tillsammans i 3 till 5 år för att utbyta erfarenheter om en specifik fråga. Varje region som deltar i samarbetsprojektet ska producera en handlingsplan som anger vad som ska göras för att se till att erfarenheterna från samarbetet omsätts i handling.

2)     Lärandeplattformar (Policy Learning Plattforms): Programmet kommer att ge stöd till alla regioner i Europa genom att inrätta s.k. lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål som programmet arbetar med. Plattformarna kommer att erbjuda tjänster som individuell rådgivning, experthjälp, temaseminarier och rekommendationer om utformningen och genomförandet av program finansierade av de europeiska struktur-och investeringsfonderna. Plattformarna kommer också att sprida resultaten av de interregionala samarbetsprojekten.

Samrådet är öppet till den 21 mars. 

Mer information om samrådet hittar du här.

/Filip Ingelström

21 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information