Östersjöstrategin för nybörjare

EU:s strategi för Östersjöregionen initierades 2009 och syftar till att regioner i Östersjöområdet ska samverka och finna lösningar på gemensamma problem. De tre huvudmålen för strategin är att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Samarbete mellan länder och regioner kan omfatta exempelvis att tillsammans motarbeta ytterligare förorening av Östersjön, att förebygga effekterna av klimatförändringar samt bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Broschyren ”Östersjöstrategin för nybörjare” från Tillväxtverket innehåller information om vilken användning en svensk kommun eller region kan ha av Östersjöstrategin. Förutom grundläggande information om strategins utformning och mål, finns flera exempel på hur olika svenska kommuner och landsting arbetar med strategin samt projektexempel inom områden som jordbruk, miljö och transport.

Broschyren finns att ladda ner som pdf-fil

Mer information om Östersjöstrategin finns på Tillväxtverkets hemsida

/Åsa Fors

06 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information