Rapport om Östersjöstrategin visar på konkreta resultat

EU-kommissionen presenterade den 21 maj en rapport om EU:s makroregionala strategier, Östersjöstrategin och Danubesstrategin samt framtida makroregionala strategier. Strategierna visar på konkreta resultat, men rapporten visar också på att vissa implementeringsproblem behöver åtgärdas.

I rapporten eftersöks ett starkare politiskt ledarrskap och beslutsfattande från länder och regioner som omfattas av strategierna. Ministrar och nationella myndigheter som koordinerar arbetet måste ta fullt ansvar och tydligt styra vad som händer i regionen. Det eftersöks även en tydligare gränsdragning för myndigheter som arbetar med genomförandet av strategierna.

Rapporten har analyserat tre områden:
- Politiskt ledarskap
- Koordinering
- Implementering

Vad är en makroregional strategi?

EU har idag två makroregionala strategier, Östersjöstrategin och Danubestrategin. Syftet med dessa är att hantera gemensamma utmaningar för ett definierat geografiskt område som rör medlemsstater och tredjeland. Samarbetet bidrar till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. EU-kommissionen håller på uppdra av Europeiska rådet på att ta fram strategier även alpregionen samt Adriatiska havet och Joniska havet.

Läs mer rapporten om styrning av makroregionala strategier

Läs en sammanfattad version i EU-kommissionens pressmeddelande

Läs mer om Östersjöstrategin

/Jessica Wikström

30 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information