Regeringens förslag till Nationellt regionalfondsprogram 2014-2020

I regeringens förslag till Nationellt regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014-2020 återfinns tre övergripande insatsområden som tilldelas medel via EU:s regionalfond ERUF. Förslaget kommer nu att granskas av EU-kommissionen och beslut om godkännande kommer att tas inom sex månader.

Bakgrund
Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Verket för Innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till Nationellt reformprogram för perioden 2014-2020. Under tidigare programperioder har genomförandet av fondens verksamhet organiserats i åtta regionala strukturformsprogram där Norrbotten och Västerbotten har ett gemensamt program för Övre Norrland. De åtta regionala programmen finns kvar men har från och med denna programperiod kompletterats med det nationella programmet vars omfattning motsvarar femton procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget för kommande programperiod.

Medan de regionala programmen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna.  

Förslag till prioriteringsområden i det nationella programmet
De tre insatsområden som regeringen har som förslag att investera i är följande:

1. Stärka forskning, teknisk utformning och innovation. Prioritetsområdet omfattar bland annat en förbättring av innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens, samt att stärka samverkan mellan forskning, utbildning och företag. Kompetenscentrum av gemensamt europeiskt intresse skall särskilt gynnas.

Område 1 kommer att erhålla drygt 20 procent av det sammanlagda stödet, varav 85 procent ska inriktas på att stödja uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS) som håller på att byggas upp i Lund som en av EU:s gemensamma forskningsanläggningar. ESS beräknas bli världens mest kraftfulla neutronkälla för forskning på molekylär nivå och kommer enligt prioriteringen i det nationella regionalfondsprogrammet att bidra till internationell attraktivitet i regionen runt anläggningen och för Sverige som helhet.

Resterande del skall fokusera på att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation (FoI) samt ökad samverkan mellan olika FoI-aktörer i olika regioner. 

2. Öka konkurrenskraften för SMF (Små och Medelstora Företag).Prioriterat är att stödja kapaciteten för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader samt att ägna sig åt innovationsprocesser. Område 2 tilldelas drygt 17 procent av det totala stödet.

3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Prioriterat är att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag, och att främja forskning och innovation i samt tillämpningen av koldioxidsnål teknik. Område 3 erhåller den största andelen på drygt 58 procent av det sammanlagda stödet.

Stödet skall inriktas på dels att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag, dels främja forskning och innovation samt tillämpning av koldioxidsnål teknik.

Mer information
Läs förslag om Nationellt regionalfondsprogram
Mer information om processen fram till förslaget på Tillväxtverkets  hemsida 
Mer om de regionala strukturfondsprogrammen på North Swedens  hemsida 
Läs mer om European Spallation Source (ESS) på den officiella hemsidan

/Åsa Fors


08 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information