Regeringens strategi för EU-fonder skickad till EU-kommissionen

Regeringen har överlämnat partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen. Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument upprättat mellan Sveriges regering och EU-kommissionen, för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI); regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs-och fiskerifonden.

Partnerskapsöverenskommelsen ska nu godkännas av EU-kommissionen, vilket beräknas ta några månader. Den kommer därför träda i kraft till hösten. I partnerskapsöverenskommelsen beskriver regeringen hur Sverige kommer använda cirka 65 miljarder kronor EU-medel under de närmaste sju åren, 2014-2020. Samordningen och synergierna mellan de olika fonderna ska underlättas för de som genomför projekt och ansöker om EU-medel.

Partnerskapsöverenskommelsen innehåller följande övergripande punkter:

  1. Alla fyra fonder ska finnas tillgängliga för arbete på lokal nivå inom ramen för lokalt ledd utveckling. Detta motiverar Regeringen med att den ser att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar inom området. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer bidrar till möjligheter att gemensamt söka om att bila ett lokalt utvecklingsområde. Det lokala partnerskapet kan omfatta åtgärder som rör samtliga program.
  2. Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket ska fördjupa sitt samarbete i fondgemensamma frågor. Målet är att myndigheterna ska samordna och samarbeta så mycket som regelverket tillåter, för att förenkla för projektägarna. Myndigheterna ska också inrätta former för samverkan med andra myndigheter och berörda aktörer samt vara en del i att säkerställa ett effektivt och samordnat programförfarande.
  3. Regeringskansliet ska säkerställa fortsatt fördjupad samordning inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. En interdepartemental arbetsgrupp ska inrättas för ESI-fonderna och andra relevanta instrument. Koordinering kommer på det sättet att säkerställas enligt regeringen.

Bland de frågor som diskuterats särskilt från svensk sida gentemot EU-kommissionen i arbetet med Partnerskapsöverenskommelsen, är möjligheterna till investeringar i informationsteknologi och bredband respektive infrastruktur, som finns med i det som nu lagts fram och där särskilt behoven i glesbefolkade områden pekas ut för möjliga sådana satsningar. Det finns också krav på att länka fondernas nyttjande till EU:s Östersjöstrategi och övrigt gränsregionalt samarbete.

Inom Regeringskansliet har Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Landsbygdsdepartementet ett gemensamt ansvar för att ta fram och förvalta partnerskapsöverenskommelsen.

EU-kommissionen har nu tre månader på sig, från det att Regeringen skickat över Partnerskapsöverenskommelsen, att komma med sitt utlåtande med eventuella krav på förändringar för att godkänna den, innan den kan träda i kraft och därmed utgöra grund för besluten om respektive enskilt program för de olika ESI-fonderna och därmed uppstart av de regionala och nationella programmen i Sverige för 2014-2020.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om de regionala strukturfonsprogrammen, som det går att läsa mer om här.

Läs Regeringens pressmeddelande om partnerskapsöverenskommelsen

Läs Regeringens förslag till partnerskapsöverenskommelse i sin helhet

/Jessica Wikström

14 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information