Regionala strukturfondsprogram godkända av EUkommissionen

Den 9 februari öppnar Tillväxtverket portarna för ansökningar till de nya strukturfondsprogrammen för 2014-2020 efter att EU-kommissionen har godkänt de svenska regionala programmen. Totalt skall cirka 8 miljarder kronor tilldelas olika projekt i form av investeringar som skall leda till ökad sysselsättning och tillväxt för hela Sverige. Strukturfondsprogrammen är EU:s medel för att stötta de europeiska regionerna och är ett av de viktigaste verktygen för att skapa regional tillväxt. I Övre Norrland finns fem tematiska mål som skall vara genomsyrande för alla strukturfondsprogram. Den största andelen av de medel som tilldelas Övre Norrland går till att öka små- och medelstora företags konkurrenskraft. Från strukturfonderna investeras också viktiga medel i forskning, teknisk utveckling och innovation i Övre Norrland.

Under perioden 2014-2020 investeras totalt 212 miljoner euro, dvs. cirka 2 miljarder kronor i Övre Norrland genom de olika strukturfondsprogrammen. Det är Västerbotten och Norrbottens län som gemensamt tar fram de föreslagna programmen för fördelning av strukturfonderna. Det är juridiska personer, exempelvis offentliga aktörer samt ideella och ekonomiska föreningar, som kan ansöka om medel från strukturfonderna till projektidéer. Till projekt medges totalt 50 procent form av finansiering från strukturfonderna, resterande andel måste komma från andra offentliga eller privata finansiärer.

Företagande, innovation och hållbar infrastruktur i Övre Norrland
35,3 procent av de totala EU-medlen från strukturprogrammen kommer i Övre Norrland att användas till ökad konkurrenskraft för små- och medelstora företag. Målet är att ökade antalet nystartade företag i regionen och hjälpa de redan existerande företagen att växa. Till forskning, teknisk utveckling och innovation ges 30 procent av EU-medlen under programperioden. Investeringarna skall främja integration mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv. Forskningsresultat och nya innovationer ska komma befintliga och nya företag till nytta är också en prioritering inom detta område. För att öka transportinfrastrukturens kapacitet och robusthet fördelas totalt 24 procent av strukturfondsmedlen till nya innovativa lösningar inom transportsektorn. Syftet är att bidra till effektiva byten mellan olika transportslag för både gods- och persontrafik samt att främja energi- och koldioxidsnåla transportslag inom kollektivtrafiken.

Läs pressmeddelandet från Tillväxtverket

Läs mer om strukturfondsprogrammen i Övre Norrland

Ladda ner programguiden för Övre Norrland

/Ludvig Cronqvist

18 Dec 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information