Regleringarna för struktur- och investeringsfonderna nu på svenska

Den 20 december 2013 publicerades de nya förordningarna i EU:s officiella tidning för hur investeringar i EU:s sammahållningspolitik ska utformas.

De nya regler och lagstiftningar som styr 2014-2020 programperiods investeringar av EU:s sammanhållningspolitik har formellt godkänts av EU och den 20 december publicerades dessa på EU:s 24 officiella språk. Här kan du läsa vad som gäller för Regionalfonden, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Horisont 2020, miljöfonden LIFE m.m-EU:s medlemsstater ska nu slutföra sina strategiska planer med investeringsprioriteringar för regional utveckling, efter månader av förberedelser. Dessa partnerskapsavtal förväntas att antas i början av 2014.

Ta del av de förordningarna för programperioden 2014-2020

 /Filip Ingelström

14 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information