Samråd EU 2020

EU-kommissionen har den 5 maj inlett ett öppet samråd om Europa 2020, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Genom samrådet önskar EU-kommissionen få in synpunkter från alla berörda parter och avsikten är att samla de erfarenheter som finns från de första fyra åren, och säkerhetsställa att Europa 2020 fungerar som en effektiv strategi för tillväxt och sysselsättning efter den ekonomiska krisen. 

Vad händer sen med mina synpunkter?
Beroende på svaren från samrådet kommer EU-kommissionen sen lägga fram förslag till den fortsatta utvecklingen av strategin i början av 2015. Detta kommer att följas av en diskussion vid nästa år vårmöte i Europeiska rådet. För att Europa 2020-strategin ska vara framgångsrik är det viktigt med engagemanget från de nationella liksom de lokala och regionala nivåerna. Därför anser EU-kommissionen att det är viktigt att få synpunkter från alla som deltar i genomförandet av strategin, för att lära av erfarenheter och utforma bästa praxis.

Samrådet pågår fram till 31 oktober 2014

Läs mer om samrådet
Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Martha Bahta

07 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information