Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

EU är en av nyckelinvesterarna i Arktisregionen genom att bland annat sedan 2007 ha investerat totalt 1,14 miljarder Euro i de Arktiska områdena såsom regionala utvecklingsmedel till Norra Sverige och övriga Northern Sparsely Populated Areas samt interregionala samverkansprogram samt därtill 20 miljoner Euro per år i arktisk forskning. För bättre effektivitet och utväxling av medlen öppnar nu EU för samråd kring hur dessa medel kan användas mer effektivt för att bistå  samhälle och urinvånare i EU:s Arktiska områden.

Arktis är den region på jordklotet som värmts upp snabbast under de senaste decennierna i och med den globala uppvärmningen. Den smältande isen skapar både förutsättningar för nya transportrutter till och från Asien samt nya utsikter att utvinna olja och naturgas på platser där det tidigare inte varit möjligt. Samtidigt har den smältande isen katastrofala effekter på jordens sårbara klimatsystem. Mot bakgrund av det och ett uppdrag om att till hösten 2015 ta fram underlag för en Arktisk strategi för EU tittar EU-kommissionen nu på de samlade insatserna för Europas Arktiska omården.

Under perioden 2007-2013 fanns tre nationella program i norra Sverige, tre program för norra Finland, fem gränsöverskridande program och två interregionala program med starka kopplingar till den arktiska regionen. Dessa program har många intressenter och det är EU:s mål att de allokerade medlen för dessa program används på det mest effektiva sättet.

Under samrådet söker EU-kommissionen aktivt efter parter som medlemstater, grannländer, regioner, kommuner, internationella organisationer och finansiella institut för att bland annat:

  • få en överblick över vilka nyckelinvesteringar och forskningsprioriteringar som finns för regionen;
  • identifiera var förbättringar kan göras med hänsyn till EU-medel inom specifika områden så som  kommunikationer, miljö och utveckling;
  • studera hur andra medel från exempelvis privat sektor bäst kan stödja regional ekonomisk utveckling.

Samrådet hålls öppet från den 2 september till 1 december 2014 och besvaras med hjälp av ett frågeformulär, se länk nedan.

Läs mer om samrådet på svenska

Samrådsdokument på engelska

Frågeformulär

Vid frågor kontakta Mikael Janson

/Ludvig Cronqvist

17 Sep 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information