Samråd kring nytt förslag till regler för statligt stöd

Utkastet till regler för statligt stöd inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden, som ännu inte antagits av EU-kommissionen, finns nu på webben på alla offentliga EU-språk. Det är möjligt för institutioner, myndigheter, organisationer, företag och medborgare att lämna in kommentarer senast den 24 mars 2014.

Förslaget om nytt regelverk för statsstöd inom jordbruks- och skogssektorn samt landsbygdsområden omfattar såväl ändringar i reglerna för Gruppundantagsförordningen, som definierar vilka kategorier av statsstöd som kan beviljas av medlemsstaterna utan att på förhand notifiera EU-kommissionen, samt i Riktlinjerna.

Det nya förslaget ingår i EU-kommissionens moderniseringsarbete av statsstödspaketet, som syftar till att det statliga stödet i största möjliga utstäckning ska vara anpassat till de nya reglerna för jordbruksfonden som antogs i december 2013, och då särskilt den delen som berör landsbygdsutveckling.

Målet med översynen är att potentiella stödmottagare ska kunna dra nytta av statligt stöd snabbare genom att minska den administrativa bördan hos offentliga myndigheter som tilldelar denna typ av stöd. 

Om utkastet
De nya reglerna innehåller bland annat förslag om en utvidgning av Gruppundantagsförordningen, för att omfatta nya stödkategorier. Det gör det möjligt att bevilja stöd för skogsbrukssektorn som redan får stöd från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Förslaget avser även att vidga omfattningen av Riktlinjerna för statligt stöd till jordbruks- och skogssekton, det vill säga de allmänna kriterier som ligger till grund för EU-kommissionens bedömning av statligt stöd som notifierats från medlemsstaterna. Det skulle innebär att exempelvis kriterier skulle sättas upp för beviljande av ersättning vid skador orsakade av skyddade djur.

I mitten på mars 2014 kommer utkastet att diskuteras mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna. EU-kommissionen kommer därefter att vidareutveckla utkastet även med beaktande av inlämnade synpunkter. Planerat datum för ikraftträdande av de nya reglerna är den 1 juli 2014.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Kommentarer välkomnas fram till den 24 mars 2014, mer information finns här

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden European office.

 /Åsa Fors

 

11 Mar 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information