Se hur sammanhållningspolitiken påverkar Sverige

EU-kommissionen tar tagit fram ett faktablad med information om vad som uppnåtts och framtida planer med sammanhållningspolitiken i Sverige. Det går bland annat att läsa om hur mycket pengar som EU investerar i Sverige under den kommande programperioden 2014-2020.

I informationsbladet går det att läsa om hur de 2,1 miljarder euro (aktuella priser) som Sverige tilldeltats inom ramen för sammanhållningspolitiken fördelas. Särskilt prioriteras 207 miljoner euro till de norra glesbefolkade områdena Övre och Mellersta Norrland.

Resultat i Sverige från programperioden 2007-2013

Under den tidigare programperioden investerades i Sverige 1,9 miljarder euro från europeiska regionalfonden och europeiska socialfonden. Bland annat har investeringarna resulterat i 42 000 arbetstillfällen, 17 700 nya företag och bättre transporter i städer för mer än 1,5 miljoner människor, enligt EU-kommissionen. Investeringarna har även inneburit att 97 400 arbetslösa personer utbildats samt att 267 000 personer tagit del av kompetenshöjande projekt.

Till EU-kommissionens landsfaktablad Sverige

På EU-kommissonens hemsida finns det faktablad från alla EU:s medlemsländer

/Jessica Wikström

12 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information