Seminarium om kultur och kreativa industrier i Östersjöregionen

Den 3 april 2014 anordnar North Sweden genom sitt deltagande i the Informal Baltic Sea Group (iBSG) EU-kommissionen och Nordiska ministerrådet ett seminarium om kultur och kreativa industrier i Östersjöregionen. Seminariet, Get creative - Go Baltic, kommer rikta in sig på viktiga drivkrafter för kulturen och de kreativa industrierna, t.ex. nödvändig expertis, investeringsmotiven i Östersjöregionen samt sektorsövergripande spridningseffekter till andra sektorer.

Den reviderade handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) betonar vikten av kultur som en del i den hållbara utvecklingen för Östersjöregionen och vikten av bättre förståelse för hur kulturen i praktiken kan bidra till ökad hållbar utveckling. Nordiska ministerrådet har under 2013-2014 börjat bygga upp en kunskapsbas och nya partnerskap för detta. Det har även Europiska Kulturhuvudstäderna för 2014, Riga och Umeå.

Seminariet kommer också att försöka tillvarata nuvarande, inom kultur och kreativa industrier, aktiviteter för tillväxt och hållbar utveckling i Östersjöregionen, erfarenheter och konsekvenser för framtida makroregionala och EU-nivå samarbeten. Seminariet kommer även att ge möjlighet för berörda parter att träffas och bilda nya samarbeten, bland annat med syfte att samarbeta inom ramen för program som Kreativa Europa.

Ett detaljerat program kommer inom kort.

Save the date

/Jennie Larsson 

15 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information