Svenska ministrar vill använda medel från regionalfonden till bredband

I ett brev till EU-kommissionen skriver näringsminister Annie Lööf och it- och energiminister Anna-Karin Hatt att Sverige har behov av att kunna använda pengar från regionalfonden till investeringar i hållbara transporter samt IT, däribland utbyggnad av bredband.

Förhandlingar om bredbandsinvesteringar i Sverige med stöd av EU:s fonder pågår
För tillfället håller EU-kommissionen och svenska regieringen på att förhandla om vilka prioriteringar som ska gälla för Sverige i en så kallad programöverenskommelse. De olika prioriteringarna kommer avgöra vilka projekt som regioner kan söka pengar inom regionalfonden. En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är viktigt för norra Sverige regionala tillväxt och utveckling för att ge ökade möjligheter att driva små och medelstora företag, skapa attraktiv livsmiljö, utveckla nya tjänster och affärsmodeller samt skapa en länk till glesbefolkade delar av regionen, enligt Europaforum Norra Sverige.

Nätverket Europaforum Norra Sverige har i olika sammanhang framfört att norra Sveriges regioner är i behov av investeringar i bredband med stöd från regionalfonden och North Sweden har gentemot EU agerat för att det också kommit in sådana möjligheter i de beslut som EU fattat. Däremot är inte de konkreta förhandlingarna mellan svenska regeringen och EU-kommissionen klar. Konkreta prioriteringar är ännu inte klara på den punkten.

Brev från regeringen till EU-kommissionen
Näringsminister Annie Lööf och it- och energiminister Anna-Karin Hatt har tillsammans skrivit ett brev till EU-kommissionen att Sverige har behov av att använda pengar från regionalfonden för investeringar i hållbara transporter samt IT, däribland utbyggnad av bredband.

Näringsminister Annie Lööf ser tillgång till bra kommunikationer som en förutsättning för regional tillväxt för glesbefolkade Sverige. Genom brevet vill de svenska ministrarna visa för EU-kommissionen vilka prioriteringar som är viktiga för Sverige.

- Regionalfondsmedlen fyller en viktig funktion för att Sverige ska nå regeringens bredbandsmål, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Regeringen har målsättningen att 90 procent av den svenska befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband 2020.

/Jessica Wikström

18 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information