Tyck till om EU:s satelitprogram

Tillsammans kommer NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies och ESA, European Space Agency anordna workshops om hur regionala och lokala aktörer kan bli bättre på att använda sig av produkter och tjänster kopplade till EU:s satelitprogram Copernicus.

NEREUS och ESA vill nu att regionala och lokala myndigheter svarar på en kort enkät om vilka ämnen som de vill att organisationerna anordnar workshops inom. Som exempel nämns luftkvalitet, samhällsbyggande, kustlinjeövervakning, naturresursförvaltning.

Uppmärksamma: Samråd är begränsad till högre chefer som arbetar i regionala / lokala myndigheter och / eller till nyckelpersoner som ansvarar för ämnesområdet inom sin administration.

Läs mer och delta i samrådet 

/Jessica Wikström

06 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information