Utredning initierad för att undersöka samarbetsmöjligheter i norr

Det nordliga området ska kartläggas i utredningen "tillväxt från norr", initierad av Finland, Norge och Sverige. Utredning är tillsatt för att kartlägga nya samarbetsmöjligheter i det nordliga området.

Utredningsgruppen består av landshövdingen i Västerbottens län Magdalena Andersson, Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E.J Penttilä från Finland och rektorn från Tromsö universitet Anne Husebekk från Norge.

Syftet med utredningen är att se vilka nya samarbetsområden som finns i de nordliga regionerna som har ett mervärde för de tre länderna. Framförallt kommer de fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka den hållbara ekonomiska tillväxten i norr. Samarbetet kan omfatta såväl offentliga som privata aktörer. Utredningsgruppen är tillfällig och arbetet kommer slutföras under senare hälften av 2014.

Läs regeringens pressmeddelande

NSPA öppnar upp för OECD-studie

Inom Nätverket NSPA, där norra Sverige, norra Norge och nordöstra Finland ingår, har en diskussion börjat om att genomföra en studie om regionens utvecklingsmöjligheter med hjälp av en OECD-studie.  Läs mer om Nätverkets senaste styrgruppsmöte

/Jessica Wikström

08 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information