Välkommen till Go creative- Go Baltic

"Get Creative - Go Baltic!" är ett seminarium som North Sweden är med och anordnar den 3:e april på Goetheinstitutet i Bryssel. Medverkar gör bland annat Marie-Louise Rönnmark, ordförande för kommunalstyrelsens kulturhuvudstadsutskott i Umeå, för att tala om Umeå2014 samt flera kreativa projekt från regionen. Seminariet inleds med ett projektcafé där olika projekt från Östersjöregionen deltar. Här finns möjlighet att lära sig mer om Umeå2014 och projektet "Selling Culture for Sustainable Development in the Baltic Sea Region" som Region Västerbotten och Umeå kommun deltar i. EU-kommissionen kommer delta för att informera om finansiering av kulturprojekt och kreativa näringar.

Seminarium om kulturdriven tillväxt på Goetheinstitutet i Bryssel den 3/4

Den 3 april anordnar North Sweden genom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen ett seminarium på temat "Get Creative - Go Baltic" på Goetheinstitutet i Bryssel. Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar som motorer för regional utveckling i Östersjöområdet står i fokus. Ett tema som ligger kulturhuvudstaden Umeå2014 väldigt nära. Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsårets utskott, kommer delta i en paneldiskussion under seminariet.

Flera projekt från regionen deltar på projektcaféet

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé på Goetheinstitutet. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet. Olika projekt kommer visas upp och de kommer berätta om vad de arbetar med samt vad de uppnått. Caféet kommer bli ett tillfälle att lära sig mer om vad som pågår inom de kreativa näringarna samt EU:s nya Kreativa Europa-program samt andra program som stödjer kultur och kreativa näringar i Europa och kring Östersjön. Företrädare från EU-kommissionen kommer berätta om vilka möjligheter att söka finansiering det finns för kreativa näringar under den nya programperioden 2014-2020. Från North Swedens hemmaregion deltar Umeå2014 och Selling Culture for Sustainable Development in the Baltic Sea Region, som Region Västerbotten och Umeå kommun deltar i.

"Get Creative - Go Baltic!"

Regionkommittén, EU:s församling för företrädare från EU:s alla regioner, har möte i Bryssel samma dagar. Ledamöter därifrån har därför också möjlighet att ta del av seminariet och projektcaféet. Förhoppningen är att intresserade aktörer kan delta och skapa nya möjligheter för utbyte av erfarenheter och att hitta nya partners för fortsatta eller helt nya projekt inom området. Under seminariet kommer aktiva aktörer från regionerna runt Östersjön att delta samt visa upp den potential som finns till mer samverkan för gemensam utvecklingskraft i Norra Europa inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Strategin är en föregångare för många andra delar av EU, som är på väg att etablera liknande strategier. Det är överlag stort fokus på kultur och de kreativa näringarnas möjligheter i dagens EU.

Anmäl dig här till seminariet och projektcaféet

Mer information om anmälan och program för "Go creative- Go Baltic"

Mer information och program för Projektcafé

/Jessica Wikström

26 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information