Vilka resultat gav Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 för Övre Norrland?

Under programperioden 2007-2013 satsades totalt 2,1 miljarder kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden i 280 projekt i Norrbotten och Västerbotten. Insatser för att främja kompetensutveckling har särskilt prioriterats inom Europeiska socialfonden, vilket bidragit till att 19 000 personer kompetensutvecklats under den gångna programperioden i Övre Norrland.

De 2,1 miljarder kronorna som avsattes från Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrlands räkning har satsats på nyföretagande, branschutveckling, innovationer och transportsystem, vilket resulterat i drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag, meddelade landshövdingen för Norrbottens län, Sven-Erik Österberg. Harriet Classon, Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, framhåller att medlen från fonden bidragit till att företag i regionen stärkt sin konkurrenskraft, även på den internationella marknaden.

Kompetensutveckling prioritet inom Europeiska socialfonden
Inom ramen för Europeiska socialfonden fördelades medlen inom två programområden. Programområde 1, stöd för redan sysselsatta, erhöll 156 miljoner som användes till att finansiera 142 projekt i Övre Norrland. Programområde 2, stöd för dem som står långt från arbetsmarknaden, omfattade 233 miljoner i stöd från ESF-rådet samt 396 miljoner i form av medel som de 118 projekten drivit in själva. 19 000 personer har kompetensutvecklats i Norrbotten och Västerbotten tack vare finansiering från socialfonden. Övergripande mål för projekten har varit att främja alla invånares lika rättigheter och verka för att grupper som har problem med att få arbete får in en fot på arbetsmarknaden.

Ny programperiod
De åtta förslagen till regionalfondsprogram för programperioden 2014-2020 har godkänts av regeringen och skickats till EU-kommissionen för överläggning. Beslut väntas komma hösten 2014. Mer information om de nya regionalfondsprogrammen finns i tidigare nyhetsartikel på vår hemsida.

Mer information
- Läs mer om summeringen av Strukturfondspartnerskapet på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida
- Svenska ESF-rådet har publicerat en broshyr om socialfonden i Sverige med bakgrund den tidigare programperioden, ta del av den här

/Åsa Fors

23 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information