Vinternummer av Panorama ute på svenska

Panorama magasinet ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Nu finns det senaste numret översatt till svenska.

Temat för vinternumret av Panorama är den reformerade sammanhållningspolitiken 2014-2020. Numret innehåller analyser av vad detta innebär för alla intressenter i detalj och en intervju med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I avsnittet Med egna ord går det att läsa var representanter från medlemsstater, regioner och olika sammanslutningar i hela Europa tycker om den reformerade sammanhållningspolitiken.

Läs senaste numret

/Jessica Wikström

10 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information