Workshop i Rovaniemi – Smart specialisering i glesbefolkade områden

Frågan som workshopen i Rovaniemi den 17-18 juni kommer att cirkulera kring är hur regioner på bästa sätt kan utforma strategier för smart specialisering som främjar glesbefolkade områden med särskilda förutsättningar. Arrangörerna vänder sig särskilt till lokala och regionala aktörer som är verksamma inom utformning och tillämpning av smart specialisering.

Exempel på strategier i NSPA-området
Glesbefolkade områden såsom NSPA kännetecknas ofta av specifika geografiska och demografiska utmaningar, vilket gör smart specialisering och hur den utformas särskilt betydelsefull för glesbefolkade områden där ledstjärnan är hållbar utveckling och att hantera såväl traditionell näringsverksamhet som nya framväxande möjliga tillväxtnäringar.

Utbyte av erfarenheter och kunskap samt diskussion om framtida lösningar vad gäller strategier inom smart specialisering kommer att vara i fokus när Plattformen för smart specialisering (S3) och finska Lapplandsregionen bjuder in till en interaktiv workshop. De två dagarna i Rovaniemi är en möjlighet för deltagarna att främst lära av varandra och inspireras av olika tillvägagångssätt för att bedriva smart specialisering.

Exempel på hur man på regional nivå kan arbeta med smart specialisering kommer att ges i from av presentationer från sex europeiska regioner, där bland annat region Västerbotten kommer att finnas representerat som den enda region i norra Sverige som i dagsläget är med i EU:s S3-plattform.  

Smart Specialisering är ett krav från EU
Smart specialisering är EU:s verktyg för att medverka till att regioner i EU kan öka sin konkurrenskraft genom att hitta sina strategier som utifrån existerande kompetenser och styrkor fokuserar på och stödjer det som kan ge framtida möjligheter och ekonomisk utveckling.

Alla länder och regioner måste arbeta utifrån sådan smart specialisering för att få del av EU:s olika fonder och program för regional utveckling och för att stötta det lokala arbetet med detta finns den så kallade S3-plattformen som får EU:s sida etablerar utbyten mellan olika regioner för att bidra till varandras smarta specialiseringsstrategier.

Praktisk information

Inbjudan och kontaktuppgifter

Elektronisk anmälningsblankett

Läs mer

EU-kommissionens webbplats för smart specialisering

Läs också om NSPA-nätverkets pågående arbete för utveckling med stöd av EU på North Swedens hemsida

/Åsa Fors

06 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information