EU-kommissionen godkänner Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020

Stöd till landsbygdsutveckling utgör en av de så kallade pelarna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Detta stöd realiseras inom ramen för fleråriga landsbygdsprogram som samfinansieras av EU och medlemsländerna. I slutet av maj månad godkände EU-kommissionen Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Genom Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020 är det möjligt att få stöd och ersättning för projekt som är ämnade att utveckla landsbygden. I det nu godkända programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation utpekat som prioriterade områden. Enligt Jordbruksverket syftar dessa pengar framför allt till att ge Sverige: 

-      Lönsamma och livskraftiga företag

-      Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

-      Attraktiv landsbygd

Totalt uppgår landsbygdsprogrammet till 36 miljarder kronor över perioden 2014-2020. Dessa kommer bland annat att delas ut i form av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Olika stora summor är öronmärkta för olika typer av åtgärder, bland annat kommer en majoritet av stödet – 62 procent – att gå till miljö- och klimatåtgärder. Utlysningar av medel kommer att göras successivt, men redan nu är det möjligt att söka stöd för vissa typer av åtgärder. 

Enligt EU-kommissionen väntas de nationella landsbygdsprogrammen totalt skapa över 40 000 arbetstillfällen i europeiska landsbygdsområden samt ungefär 700 000 utbildningsplatser avsedda att främja innovation, kunskapsöverföring, mer hållbara jordbruksmetoder och starkare jordbruksföretag.

Vidare läsning
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de godkända programmen. 

Läs mer om det svenska landsbygdsprogrammet, på Jordbruksverkets hemsida.

Läs det svenska landsbygdsprogrammet för 2014-2020 i sin helhet. 

 

/Kalle Eriksson

03 Jun 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information