Forskningsprogrammet ESPON förlängs

EU-kommissonär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare meddelat att en av hennes största prioriteringar är att se till att EU:s investeringar i Europeiska regioner används på ett korrekt och effektivt sätt. Som ett led i detta ges nu forskningsprogrammet ESPON ett förnyat mandat.

I vår tidigare nyhet om Creţus möte med regionkontoren i Bryssel berättades att en av hennes största prioriteringar för den nuvarande mandatperioden är att säkerställa att de pengar som EU investerar i regionerna (inte minst genom den regionala struktur- och investeringsfonden) används på bästa möjliga sätt. För att nå denna målsättning har EU-kommissionären nu meddelat att forskningsprogrammet ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) kommer att ges ett förnyat mandat.

ESPON startades 2007 med huvudsakligt mål att effektivisera EU:s sammanhållningspolitik samt initiativ och program under samtliga struktur- och investeringsfonder. Detta görs framför allt genom att ta fram statistik och analyser om Europeiska trender inom områden som rörelser på arbetsmarknader, demografiska förändringar och följder av klimatförändringarna. I det förberedande arbetet inför den nuvarande programperioden (2014-2020) genomfördes inom ramen för ESPON projektet GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe). Syftet med detta var att kartlägga territoriella utmaningar och förutsättningar för Europeiska regioner med särskilda geografiska karaktäristika. De regioner som kartlades utgjorde öar, bergsområden, gränsregioner men också nordligt belägna, glesbefolkade områden. Rapporterna som GEOSPECS resulterade i pekade inte bara på dessa geografiska områdens svårigheter utan också tillgångar.

ESPON i siffror:

Sammanlagd programbudget: 48,6 miljoner euro.

EU-finansiering: 41, 3 miljoner euro (från ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Större delen av budgeten kommer att gå till att finansiera forskningsprojekt vilka syftar att uppnå följande resultat:

-      Ökad produktion av territoriell vetskap genom tillämpad forskning och analys.

-      Ökat kunskapsutbyte.

-      Förbättrad territoriell empiri samt verktyg för territoriell analys.

-      Breddad räckvidd och ökat upptag av territoriell vetskap.    

Övrigt:

Läs mer om ESPON på programmets hemsida.

Läs mer om projektet GEOSPECS samt ladda ned rapporterna som tagits fram.

 

/Kalle Eriksson

25 Feb 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information