NSPA om Arktis

EU håller för tillfället på att ta fram en strategi för Arktis, med syfte att öka unionens medvetenhet om de arktiska frågorna och att tillsammans med aktörerna i regionen samarbeta för att tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna som berör både Arktis och EU. Med anledning av den kommande strategin har NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) nu antagit ett positionspapper som berör de viktigaste frågorna rörande Arktis framtid.

Nätverket NSPA representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).  Det geografiska område som NSPA omfattar utgör ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. 

De huvudsakliga syftena med EU:s strategi för Arktis är att skydda och bevara Arktis i samarbete med människorna som bor där, att främja ett hållbart användande av naturtillgångar och att öka det internationella samarbetet. I positionspappret som nu har antagits beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderandet av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. Dessutom poängteras att regionerna – som representerar befolkningen i det europeiska Arktis – bör betraktas som nyckelaktörer i diskussionerna rörande EU:s strategi för Arktis och därtill relaterade finansiella instrument.

I positionspappret understryks även att en strategi av det här slaget måste utgå från intressenter i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner. NSPA konstituerar en plattform för regionalt samarbete i centrum av det europeiska Arktis, med tydliga kopplingar till EU-institutionerna. Ett konkret exempel på vad detta samarbete resulterat i är den just nu pågående OECD-studien som North Sweden tidigare rapporterat om. 

NSPA listar vidare de fem huvudsakliga utmaningarna för det europeiska Arktis, tillsammans med fem huvudområden inom vilka EU:s satsningar bör fokuseras.

De huvudsakliga utmaningarna för europeiska Arktis: 

  1. Utvecklandet av effektiva förbindelser.
  2. Att öka nivån av råvaruförädling i regionen.
  3. Säkerställa kompetens och mångfald på arbetsmarknaden.
  4. Minimera miljöpåverkan och negativa effekter av klimatförändringarna.
  5. Utvecklandet av relationer med tredjeländer.


Viktiga fokusområden rörande framtidens Arktis: 

  1. Möjligheter till jobb och tillväxt.
  2. Forskning och utveckling.
  3. Förbindelser och kommunikationssystem.
  4. Specifika behov och förutsättningar i Arktis.
  5. Socioekonomisk, mänsklig och institutionell utveckling.


Vidare läsning
Läs det antagna positionspappret i sin helhet. 

Läs mer om EU:s strategi för Arktis.

Läs om den Arktiska konferens där NSPA:s position förhandspresenterades.

Läs mer om NSPA, på nätverkets hemsida. 

 

/Kalle Eriksson

17 Jun 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information