Ny rapport om tillväxt från norr

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien? Den 20 januari överlämnades rapporten till de tre regeringarna om framtidens drivkrafter och samarbetsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt i det arktiska Skandinavien.

Rapporten har sammanställts av en oberoende expertgrupp, utsedd av statsministrarna i de tre länderna. Svensk representant i expertgruppen är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som på publikationsdagen också höll i en presentation av rapporten i länsresidenset.

I rapporten definieras fyra drivkrafter för tillväxt i de norra regionerna:

 1)   LNG (Liquefied Natural Gas) samt förnybara energikällor,

2)   grönare gruvlösningar,

3)   ökad turism,

4)   is- och kallklimatteknik.

Vidare föreslås fyra stycken konkreta verktyg som ländernas regeringar kan använda för att säkerställa att den ekonomiska tillväxten sker på ett hållbart sätt i området i fråga. Dessa verktyg är alla kopplade till ovanstående drivkrafter och kategoriseras av expertgruppen som:

Ett gemensamt regelverk. Med detta avses bland annat avlägsnandet av gränshinder, samordning av byggregler samt införandet av offentlig service över nationsgränserna.

En pool av kompetens och arbetskraft, vilket bland annat innebär harmonisering av utbildning- och yrkeskvalifikationer samt ett ökat studentutbyte mellan länderna.

En långsiktig transport- och intrastrukturplan – t.ex. att eftersöka nya innovativa finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringar, samt att utifrån den transportplan som finns för Barentsregionen ta ytterligare steg för att utveckla infrastrukturen i arktiska Skandinavien.

En samordnad röst i arktiska frågor. Expertgruppen föreslår att regeringarna bör använda Nordiska ministerrådet för att utarbeta två eller tre gemensamma policymål för arktiska Skandinavien per år.

Mer information från pressträffen där rapporten presenterades. 

Läs rapporten i sin helhet.

/Kalle Eriksson

28 Jan 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information