Prioriterade EU-frågor för Sveriges Kommuner och Landsting 2015

Under 2015 ska Sveriges kommuner och landsting (SKL) fokusera på tolv EU-frågor som är viktiga för kommuner, landstring och regioner. För varje fråga finns det olika viljeriktningar som man vill verka för.

De prioriterade EU-frågorna är:

 • Översynen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 
 • Den digitala inre marknaden
 • En fördjupad och mer rättvis inre marknad med stärkt industribas
 • Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
 • En ny och balanserad europeisk migrationspolitik
 • Utsatta EU-medborgare
 • Energi och klimat
 • Översyn av luftpolitiken
 • Resurseffektivitet och avfall
 • Översyn av arbetstidsdirektivet
 • EU:s sammanhållningspolitik
 • EU:s urbana agenda

 

Läs mer om de prioriterade frågorna och viljeriktningana här

Läs mer om SKL i EU och internationellt här

//Kejvan Bexenius

12 Feb 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information