Sammanställning samrådet om Arktis

Under hösten 2014 lanserade EU-kommissionen ett öppet samråd rörande rationalisering av EU-stödet till Europeiska Arktis. Detta samråd – som North Sweden European Office tidigare rapporterat om – har nu avslutats och EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har publicerat en rapport utifrån de svar som kommit in.

EU är en viktig aktör inom Arktis i och med de stora investeringar som görs i regionen genom olika sektorsprogram och struktur- och investeringsfonder. Detta, tillsammans med det faktum att Arktis genomgår stora klimatförändringar och att många olika aktörer verkar i regionen, har lett till att EU-kommissionen ville öka samordningen genom att ta ett helhetsgrepp och utarbeta en strategi för Europeiska Arktis. Samrådet som nu sammanställts är en del i arbetet för att ta in nyckelaktörers åsikter om hur en sådan strategi bör utformas. 

Som vi berättat om i en tidigare nyhet har bland annat NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) deltagit i samrådet och lagt fram ett antal officiella ståndpunkter. I dessa ståndpunkter lyfter NSPA fram att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och ett inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i regionen i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. NSPA välkomnar också EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi, integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områden måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktis.

Vid genomgång av sammanställningen av samrådet framgår att det finns tydliga skillnader i hur aktörer ser på Arktis beroende om respondenten bor inom regionen eller ej – något som bland annat lyfts i Norrbottens läns landstings nyhetsartikel om sammanställningen. I länder utanför det Europeiska Arktis lyfts regionens ömtåliga ekosystem och stora risker för att drabbas hårt av förändringar i klimatet fram som den viktigaste politiska frågan i området. Aktörer inom regionen lägger ett större fokus på att behovet att möjliggöra en god ekonomisk utveckling, bland annat genom investeringar i viktiga infrastrukturprojekt avsedda dels att underlätta för industrin, men även att minska utflyttningen av arbetskraft genom att förbättra tillgängligheten i regionen.

Vidare läsning
Läs hela sammanställningen av samrådet

Läs ståndpunkterna som lämnades in av NSPA.

Läs mer om bakgrunden till samrådet, i EU-kommissionens samrådsdokument.

 

/Kalle Eriksson

29 Maj 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information