Samråd rörande samarbetet inom det europeiska grannskapsområdet

För att stärka och utveckla samarbetet och relationerna mellan EU:s medlemsländer och unionens grannländer utformades år 2003 The European Neighbourhood Policy (ENP). Genom denna samarbetar EU med länderna söder och öster om unionens geografiska område, och länderna som ingår i samarbetet är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

En nyhet för EU:s nuvarande sektorsprogram för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Europa - är att även de länder som ingår i det europeiska grannskapsområdet kan delta. Just nu deltar Moldavien och Georgien i Kreativa Europas delprogram Kultur. Även Ukraina planerar att gå med någon gång under 2015 och under hela programperioden (2014-2020) förväntas ytterligare länder ansluta sig till programmet. Detta öppnar upp för ett stärkt kultursamarbete mellan EU och länderna i grannskapsområdet, bland annat genom möjligheten till europeiska samarbetsprojekt med aktörer från dessa länder. 

Med anledning av detta utlyste EU-kommissionen och Frederica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, den 4 mars ett samråd för att få in synpunkter från aktörer inom EU och grannskapsländerna rörande hur grannskapspolitiken bör utvecklas. Kultursektorn lyfts fram som mycket viktig i arbetet med att stärka det pågående samarbetet, och nu har berörda aktörer fram till den 30 juni på sig för att lämna in sina synpunkter. Efter detta är gjort kommer EU-kommissionen under hösten 2015 att lägga fram sitt förslag till grannskapssamarbetets framtida inriktning.

 

Läs hela samrådsdokumentet ”Mot en ny europeisk grannskapspolitik”.


/Kalle Eriksson
 

10 Apr 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information