Tala om vilka hinder som finns för samarbete i EU:s gränsregioner?

I en enkät om hinder för samarbeten över regionsgränser söker EU-kommissionen nu åsikter om problem och lösningar från 185 miljoner invånare i gränsregioner.

Fortfarande finns det vissa hinder, såväl juridiska som administrativa, vilka försvårar samarbeten mellan gränsregioner i EU. Med det som anledning lanserar nu EU-kommissionen ett samråd om dessa hinder för att för att underlätta gränsöverskridande samarbeten. Samrådet riktar sig till både privatpersoner, organisationer och företag.

– Över 10 miljarder euro från sammanhållningsfonderna kommer under perioden 2014–2020 att investeras för att främja gränsöverskridande samarbete, sa Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik när hon presenterade samrådet i Wien.

I det EU-omfattande offentliga samrådet kommer EU-kommissionen att hämta in synpunkter från de 185 miljoner invånare som bor i de berörda regionerna. Deltagarna i samrådet får både svara på frågor om vilka hinder de anser finns i deras vardag och om de har några eventuella lösningar på dessa problem. Samrådet lanseras i samband med 25-årsjubileet för Interreg, de övergripande ramarna för de regionalpolitiska gränsöverskridande samarbetsprogrammen samt med anledning av Europeiska Samarbetsdagen.

Delta i samrådet här 

/Oskar Ivarsson

22 Sep 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information