20160411 hindren för gränsöverskridande samarbete

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg,  EU:s program för territoriellt samarbete, i september 2015 lanserade kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten har nu offentliggjorts.

Totalt 623 svar lämnades in till EU-kommissionen. Respondenterna uppmuntrades inte bara att identifiera de hinder som försvårar samarbetet över gränserna och underminerar den ekonomiska potentialen i EU:s gränsregioner, utan ombads också att komma med förslag till lösningar. De inkomna förslagen har sammanställts i den rapport som EU-kommissionen nu presenterat.

Fem stora hinder lyftes fram:

-      juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem)

-      språkhinder

-      brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem

-      brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor

-      ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

EU-kommissionen avser att investera mer än 10 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) under 2014-2020 för att hjälpa undanröja dessa hinder.

Bakgrund

Samrådet ingick i en större gränsöverskridande undersökning som innehöll även följande satsningar:

-      En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.

-      En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

Läs hela rapporten

Läs mer om den gränsöverskridande undersökningen

/Michele Cicchetti

11 Apr 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information