20160620 ERUF-prioriteringar

Den 15 juni sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i folkhögskolan i Medlefors för att prioritera bland de godkända projekten inom ramen för den regionala utvecklingsfonden (ERUF). Totalt 22 utvecklingsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län beviljades cirka 142 miljoner kronor. Prioriteringarna utgår från de båda länens utvecklingsstrategier och förväntas bidra till tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland.

Detta var Strukturfondspartnerskapets tredje prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020. Projekten är av skiftande karaktär och valdes utifrån deras potential inom följande insatsområden:

  1. Forskning, teknisk utveckling och innovation
  2. Informations- och kommunikationsteknik/Bredband
  3. Små och medelstora företags konkurrenskraft
  4. Övergång till koldioxidsnål ekonomi
  5. Hållbara transporter

Flera viktiga satsningar

-      Det finns fortfarande ett stort intresse för strukturfondsmedel i programområdet Övre Norrland. Särskilt glädjande är att flera av de prioriterade projekten stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vi har i början av programperioden haft få ansökningar inom detta område och det gläder oss mycket att se att de aktuella projekten håller hög kvalitet och att pengarna nu kommer till användning, sa Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

De två projekt som beviljats störst stöd är ”Safety&Security Test Arena” och ”Stolpe in för Stad och Land”, som fått cirka 17 miljoner kronor inom insatsområdet 1 respektive 12 miljoner kronor inom insatsområdet 4. ”Safety&Security Test Arena” drivs av Umeå universitet och syftar till att skapa en trippelhelixmiljö för forskning och innovation inom säkerhetsbranschen riktad mot produkter och tjänster för övning och testning för ett säkrare samhälle. ”Stolpe in för Stad och Land” istället drivs av Biofuel Region AB med målet att öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor genom att ersätta fossila drivmedel med el från Norra Sverige.

Övriga projekt innefattar till exempel uppbyggnaden av en infrastruktur av laddstolpar, utbyggnaden av länens bredband, sportnäringen, innovationskraften i glesbygd, den skogliga turismen samt hälso- och sjukvårdsservice för vårdtagare i glesbygd med hjälp av virtuella vårdrum.  

Även om Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat bland de godkända projekten är det Tillväxtverkets tur nu som förvaltande myndighet att i nästa steg fatta de formella besluten för varje projektägare.

Bakgrund

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Under perioden 2014-2020 omfattar programmet totalt 16 miljarder kronor.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, som består av Norrbottens och Västerbottens län, är ett av de åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar. Från och med den nuvarande programperioden kompletteras de av ett nationellt program vars omfattning motsvarar 15 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget. Medan de åtta regionalfondsprogrammen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna. 

Tillväxtverket är förvaltande myndigheter och fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapens prioriteringar.

Ta del av samtliga prioriterade projekt och insatsområden

Läs mer om ERUF i Övre Norrland i en tidigare nyhet

/Michele Cicchetti

21 Jun 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information