Europas glesbefolkade områden tar plats i European Innovation Partnership för Smart Cities

North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in den 16-17 september till ett möte för det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP) inom smarta städer i Bryssel. Samarbetet inom partnerskapet är mellan North Sweden och övriga medlemmar i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt regioner i Spanien och Polen. 

Under två dagar hölls ett arbetsmöte i Bryssel som samlade 35 deltagare inom EIP-samarbetet från NSPA:s partnerskap med norra Sverige, Finland, Norge samt regioner i Spanien och Polen. Diskussionernas fokus låg på samarbeten regionerna emellan inom området innovation för smarta städer, smarta regioner och samhällen.

Under två dagar hölls ett arbetsmöte i Bryssel som samlade 35 deltagare inom EIP-samarbetet från NSPA:s partnerskap med norra Sverige, Finland, Norge samt regioner i Spanien och Polen. Diskussionernas fokus låg på samarbeten regionerna emellan inom området innovation för smarta städer, smarta regioner och samhällen.

eip
North Swedens Anthony Scully

Målet med EU:s olika partnerskap för innovation är att skapa konsortium mellan aktörer i hela EU för att hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem och utmaningar som europeiska städer står inför i dag. Innovativa urbana lösningar utforskas, utvecklas och tillämpas för att förbättra rörlighet, renare urbana miljöer samt energieffektivisering.

The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities är i sin tur en samverkan mellan glesbygdsområden för att utbyta idéer och tillsammans kunna stärka och utveckla glesbefolkade områden i Europa. Partnerskapet är indelat i arbetsgrupper; Gemensam och kompletterande forskning och innovation, affärsmodellerhållbara transporter och rörlighet, integrerade IKT-lösningar och infrastruktur med fokus på medborgarna samt resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Dessa arbetsgrupper möttes i parallella sessioner för att undersöka gemensamma mål och besluta om framtida strategier.

Aktörer i detta partnerskap omfattar kommunala, lokala myndigheter och universitet i de svenska länen Norrbotten och Västerbotten, Jämtland, de finska städerna Joensuu, Uleåborg och Kuopio, finska Lappland, den norska staden Troms, de spanska regionerna Castilla y Léon och Aragonien, och den polska staden Wroclaw, bland andra.

eip grupp
Deltagare på mötet

Resultaten av en undersökning som kartlagt läget i de olika regionerna presenterades, liksom en sammanfattning av möjliga finansieringsmöjligheter, till exempel utlysningar för smarta städer inom Horisont 2020s arbetsprogram för perioden 2016-2017.

Övre Norrlands aktörer i EIP-samarbetet
Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet - i samverkan med North Sweden European Office - är parter från Övre Norrland i den EIP-samverkan med fokus på smarta städer och samhällen och är en av de 470 sådana partnerskap på Europeisk nivå som blev godkänt av EU-kommissionen under hösten.

För mer information om EIP-samarbetet kontakta Anthony Scully 

15 Sep 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information