Europeiska pelaren för sociala rättigheter

EU-kommissionen kommer att inom kort presentera ett regelverksutkast av den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Syftet med dokumentet är att främja samarbetet mellan nationella parlament, EU-parlamentet, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra intressenter i frågor som rör sysselsättning och sociala frågor. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär.

– Vi vet att ekonomi och samhälle ändras snabbt, vi lever i en ny verklighet. Vi ser att nya typer av jobb utvecklas och nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det vi måste ifrågasätta är om EU:s och medlemsländernas politik inom sociala frågor är tidsenlig, sade EU:s sysselsättningskommissionär, Marianne Thyssen, under en presskonferens.

Målet med pelaren är att intensifiera arbetet för en rättvis och pan-europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till de förändrade förhållandena i arbetslivet. Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att komplettera de skydd som redan finns för arbetstagare inom EU. Det finns redan ett stabilt socialt regelverk på EU-nivå, av vilken den finner sina rötter i den tidigare europeiska ekonomiska gemenskapen. I takt med att Europa går igenom nya ekonomiska och sociala förhållanden, anses det önskvärt att upprätta ett konsoliderat och tydligt ramverk för sociala rättigheter som återspeglar verkligheten just nu. 

En konkret beskrivning av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att presenteras under de kommande veckorna och kommer att följas av ett brett samråd för att identifiera åtgärder på kvalificerad nivå. Samrådet syftar till att förbättra och identifiera rätt verksamhetsområden – på EU nivå och på nationell nivå. Flertal nationella, EU och internationella rättsliga instrument, i synnerhet ILO-konventionerna, står till grund för begreppet ’sociala rättigheter’. Begreppet innefattar flera av följande rättigheter, i anknytning till anställningsavtal, arbetsvillkor eller tillgång till välfärd:

 • Rätt till minimilön
 • Minimirättigheter till representation
 • Minimirättigheter under provtjänstgöring
 • Minimiskydd mot uppsägning utan saklig grund
 • Minimiåtgärder för att säkerställa medvetenheten om rättigheter och tillgång till rättslig prövning
 • Rätten till likabehandling oavsett typen av anställningskontrakt
 • Minimihälsa och säkerhetsrättigheter
 • Minimirättigheter arbetstidsskydd
 • Tillgång till bestämmelser om moderskap/ faderskap
 • Tillgången till livslångt lärande och utbildning
 • Tillgång till bestämmelserna om barnomsorg och förmåner
 • Tillgång till bestämmelser om arbetslöshet
 • Tillgång till bestämmelser om aktiv integration
 • Tillgång till bestämmelser om pensioner
 • Tillgång till grundläggande sociala tjänster, inklusive hälso- och sjukvård

 

Den tidigare svenske finansministern Allan Larsson får en framträdande roll i arbetet med att ta fram riktlinjerna som nyligen utsedd specialrådgivare åt EU-kommissionen.

http://www.europaportalen.se/2016/01/efterlyses-tips-pa-battre-arbetsmarknad-i-eu?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm

 

/ Aida Mehrazin

 

01 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information