EU:s Urbana Agenda ska intensifiera medlemsländerna stadsutveckling

I syfte att intensifiera samarbetet mellan medlemsländerna, EU-kommissionen, städerna och övriga aktörer på området för stadsutveckling skapas en ny EU-agenda för städer, som ska drivas på frivillig basis. De EU-ministrar som ansvarar för urbana frågor antog den 30 maj vid sitt inofficiella möte den så kallade Amsterdamdeklarationen (Pact of Amsterdam) där huvuddragen i den urbana agendan beskrivs.

Överenskommelsen om den så kallade Amsterdamdeklarationen  väntas resultera i framsteg gällande hanteringen av viktiga utmaningar såsom luftkvalitet, integrering av invandrare, bostäder och fattigdom i städerna. Det återstår endast genomförandet av överenskommelsen som kräver ett långsiktigt engagemang från alla myndighetsnivåer enligt lokala, regional, nationella och europeiska företrädare.

Vad är den Urbana Agendan?

Cirka 70 procent av EU:s befolkning lever och bor i städer och andelen stadsinvånare ökar ständigt och beräknas till 2050 vara 80 procent. För att nå målen i Europa 2020-strategin måste större hänsyn tas till städernas utveckling och behov. Under 2014 börjades diskussionen kring huruvida städer bör vara delaktiga i utformningen och genomförandet av EU:s politik. Den urbana agendan har som mål att förbättra och effektivisera EU-lagstiftning som påverkar städerna, att utveckla de nuvarande finansieringsinstrumenten samt att öka informationsutbytet och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna och mellan städerna. Genom agendan skapas det inga nya finansieringskällor och överförs inte heller några befogenheter till EU-nivå.

Amsterdamdeklarationen är en överenskommelse och är en utveckling av EU:s agenda för städer som involverar lokala och regionala myndigheter i utformningen av EU:s politik såväl som nationell politik i syfte att öka effektiviteten. Uppgörelsen för EU:s agenda för städer kommer möjliggöra lokala och regionala myndigheter att kunna samverka med EU-institutioner och nationella institutioner för att framställa handlingsplaner i syfte att hantera stora utmaningar i städerna.  

Tematiska partnerskapen inom Urbana Agendan

Den antagna Amsterdampakten kommer att möjliggöra ett praktiskt samarbete inom ramen för tolv utvalda teman med tillhörande tematiska partnerskap. Partnerskapsgrupperna kommer att arbeta i cirka tre års tid, och de består av representanter för medlemsländerna, EU-kommissionen, städerna och övriga intressentgrupper. Arbetsmetoden har med finansiering från EU-ordförandelandet Nederländerna prövats som ett pilotprojekt sedan hösten 2015. Teman för de pågående partnerskapen är integration av migranter och flyktingar, fattigdom i städerna, bostäder och luftkvalitet. Målet för de tematiska partnerskapen kan vara exempelvis att föreslå förbättringar i de gällande EU-bestämmelserna, lansera gemensamma initiativ, bidra till utformningen av ny lagstiftning och förbättra befintliga EU-regler.

Den antagna Amsterdampakten innehåller de viktigaste funktionerna i programmet för EU:s agenda för städer. Det är viktigt att notera att utvecklingen av EU:s agenda för städer fortfarande är en pågående process där en ny överenskommelse kommer att ske mellan medlemsstaterna i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska investeringsbanken. Avsikten är att EU-kommissionen från och med 2017 ska finansiera samordningen av arbetet i partnerskapen.

Läs mer om överenskommelsen här.

Informationsblad om EU:s Urbana Agendan.

/Aida Mehrazin 

08 Jun 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information