Innovativ offentlig upphandling

Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av varor och tjänster. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen. 

 

EU-rätten fastställer en gemensam grund av regler för offentlig upphandling i EU för att alla företag ska ha samma utgångspunkt. Dessa regler utformar hur kommuner och landsting samt övriga myndigheter som berörs av regelverket för offentlig upphandling ska upphandla varor och tjänster. EU:s direktiv om offentlig upphandling ska införlivas i nationell lagstiftning.

Enligt EU-kommissionens strategi om offentlig upphandling leder transparent, rättvis och konkurrenskraftig offentlig upphandling över hela EU till nya affärsmöjligheter, driver ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Genom att se över hela tillvägagångssättet av upphandling kan offentlig administration bli mer effektiv, mer ändamålsenlig och mer företagsvänlig. Förbättrad förvaltning, förenkling av procedurer och bättre användande av elektroniska verktyg inom offentlig upphandling är också viktiga verktyg för att motarbeta bedrägeri och korruption.

 

EU-kommissionens generaldirektorat för den Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), med ansvar för området offentlig upphandling i EU, anordnar årliga konferenser på temat offentlig upphandling för diskussioner med intressenter om potentialer och tillämpning av offentlig upphandling. Den 26 oktober i år anordnar EU-kommissionen i samarbete med tyska myndigheter den femte konferensen med fokus på ”Innovativ offentlig upphandling”  i Berlin. Offentliga myndigheter uppmuntras att tillämpa innovativ offentlig upphandling vilken enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling utgör ett viktigt verktyg att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i EU. 

EU:s direktiv om offentlig upphandling

Program "5th annual conference on public procurement"

 

För mer information kontakta

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området inre marknad på North Sweden European Office.

 

/Anna Lundgren & Mona Mansour

20 Sep 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information