Nationell dialogkonferens sammanhållning

Den 27 september anordnade SKL en nationell dialogkonferens i Stockholm på temat framtidens sammanhållningspolitik. Syftet var att mobilisera de svenska aktörerna i diskussionerna om EU:s regionalpolitik, som en uppföljning på vårens konferens i Bryssel arrangerad av de svenska EU-kontoren. Mikael Janson, direktör för North Sweden, var inbjuden att moderera ett pass om Brysselperspektivet på de framtida förhandlingarna under en dag som bjöd på talare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, regionala politiker samt myndigheter och departement.

161005 8-gruppen
Bland talarna, på inbjudan av North Sweden, fanns Eric von Breska från EU-kommissionens regionala enhet, här flankerad av ”8-gruppen” med politiker från Sverige åtta EU-programområden

I april arrangerades en första kraftsamling i Bryssel med regionala företrädare för en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå med företrädare från Sveriges regioner och stark uppslutning från EU:s olika aktörer. Några av slutsatserna från konferensen var behovet av ett gemensamt regionalt påverkansarbete och att mobilisera den regionala och nationella nivån för att från svensk sida tala med samma röst om framtidens regionalpolitik i EU som nu håller på att tas fram. Som en fortsättning och uppföljande aktivitet anordnade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, en nationell dialogkonferens och North Sweden höll i ett pass om ”Röster från Bryssel”. Dagen inleddes dock med att företrädare från Statsrådsberedningen och Näringsdepartementet gav den svenska regeringens perspektiv.

Norra Sverige engagerat för svenskt deltagande i debatten i EU

North Sweden genom Mikael Janson hade i sin tur bjudit in Eric von Breska på EU-kommissionen, idag ansvarig för analysen och beräkningarna av fördelningen av regionalfondsmedlen till regionerna, men inom kort ansvarig för att inom EU-kommissionens regionala enhet ta fram de konkreta förslagen för utformningen av framtidens sammanhållningspolitik. Han kunde berätta om de utmaningar som finns både i nuvarande fonder och program och för utformningen i framtiden. Han berömde Sverige och Sveriges regioner, men önskade också av den anledningen konstruktiva förslag på förbättringar från just Sverige. I den efterföljande dialogen konstaterades att mycket av det som diskuteras kan utläsas i den nyligen presenterade halvtidsöversynen av EU:s nuvarande budget.

Under dagen gavs sedan, med North Swedens medverkan, de svenska regionala politiska företrädarna samt Europaforum Norra Sveriges representanter från bland annat Västerbotten och Norrbotten möjlighet att föra en dialog med Eric i mindre grupper parallellt med seminariet. Han hann även med överläggningar med Näringsdepartementet innan återfärd till Bryssel. Mikael Janson modererade efter Eric von Breskas inlägg också en kortare panel med svenska företrädare såsom Jens Nilsson, ledamot i det regionala utskottet i Europaparlamentet.

Under dagen höll därtill Region Västerbotten genom Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, och Terese Ryndal, internationell strateg, i en workshop om ökad andel lånefinansiering i sammanhållningspolitiken och den nya fonden för strategiska investeringar från EU, med medverkan från bland annat Europeiska Investeringsbanken.

Sammanhållningspolitikens vara eller icke vara efter 2020

Kommissionen kommer att lägga förslag till en ny flerårig budgetram 2021 och framåt senast vid utgången av 2017. En fråga som troligtvis kommer att ställas är om den så kallade sammanhållningspolitikens vara eller icke vara.

Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget och mot bakgrund av att förhandlingarna inför unionens nästa budgetperiod nu börjat är det viktigt att norra Sverige är med på banan, men att det från fler håll finns stöd för fortsatta regionalpolitiska instrument. Dialogkonferensens syfte var att ge möjlighet att fortsätta diskussionerna kring viktiga frågor inför nästa programperiod och att redan nu påbörja de gemensamma förberedelserna infor kommande budgetförhandlingar i EU.

Under konferensen diskuterade regionerna behovet av att kommunicera sammanhållningspolitikens betydelse för den regionala tillväxten i Sverige och att verkligen visa på konkreta resultat som regionalpolitiken ger Europa, både inom tillväxt och för sammanhållning inom EU.

Aktuella frågor som diskuterades var bland annat EU:s framtid, där flera talade om kommande viktiga insatser i ett mer splittrat EU än tidigare, där bland annat Brexit, Storbritanniens utträde, och migrationen kommer att påverka förhandlingarna. Därtill att medlemsländerna är allt mer budgetrestriktiva.

Här hittar du programmet

Läs North Swedens nyhet om tidigare konferensen i Bryssel

Läs om den nyligen presenterade halvtidsöversynen av nuvarande EU-budget

Läs tidigare State of Play om EU:s framtida sammanhållningspolitik

/MB och MJ

 

05 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information