Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrare

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrade personer från länder utanför EU-kommissionen.

Med senare års ökade antal asylsökande till EU har frågor såsom integration av unga invandrade personer i samhället blivit ett prioriterat område i EU:s flyktingpolitik. Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. Redan idag är ca 2 miljoner av EU:s entreprenörer födda utanför EU och studier visar att den genomsnittliga unga invandrade personen är mer benägen att starta eget företag jämfört med en medborgare född i EU-området. 2015 sjösatte Europaparlamentet ett pilotprojekt som syftade till att främja entreprenörskapsförmåga för unga och invandrade personer.

Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional- och lokalnivå och väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige har tagit ett stort ansvar. Det är där insatser görs för att få nyanlända att etablera sig och framförallt komma i arbete. Europaforum Norra Sverige (EFNS) har med bakgrund av det ökade antal asylsökande till Europa och Sverige under det senaste året, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att Norra Sverige ska ta stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige.

Utlysningen – EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade personer

EU-kommissionen har öppnat en utlysning inom programmet "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer". Målet är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i och en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap och egenföretagande. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem.

Programmet har en total budget på 2 150 000 EUR, där det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.

Kriterier för att söka stöd:

-       Projektet ska max pågå i 24 månader

-       Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre medlemsländer ska ingå

-       Projektstart är tidigast 1 mars 2017

-       Projekten ska vara icke-vinstdrivande

Projektet ska påvisa ett tydligt europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen och transnationella samarbeten.

Deadline för att lämna ansökan är den 30 november 2016.

Mer information om ansökan hittar du här 

Läs Europaforums positionspapper om migrationspolitiken

/Elin Engberg & Mona Mansour

20 Sep 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information