OECD summering av Paris

I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, gjort på NSPA. North Sweden har tillsammans med aktörerna i norra Sverige lett arbetet för svensk del och medverkade också vid överläggningarna på beslutsmötet i Paris, som inleddes med ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

OECD anordnade ett högnivåmöte i Paris i november med temat att kunna leverera produktivitet och konkurrens i glesbefolkade områden. Seminariet öppnade för politiska och administrativa ledare inom OECD, att dra lärdomar och lyfta fram bra exempel praktiken när det kommer till utveckling av glesbefolkade områden.

Glesbefolkade områden i OECD-länder är viktiga ekonomiskt och demografiskt. De står för 75 % av landytan och 25 % av befolkningen i OECD-länderna. En allt mer globaliserad värld, förbättrade sätt att kommunicera och minskade transportkostnader är drivande faktorer för ekonomisk förändring i glesbefolkade områden.

Seminariet byggde på insikter och lärdomar från den territoriella analys (Territorial Review) OECD gjort för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som North Sweden är en del av. Med fanns också den Mexikanska staten Morelos som också gjort en sådan studie för sin region. Seminariet innehöll även identifierandet av utmaningar och möjligheter i glesbefolkade områden genom den OECD Regional Outlook 2016 som presenterats tidigare under året och är en samlad analys över alla regioner inom OECD med sina 35 medlemsländer.

Regional Outlook 2016 visar på att landsbygdsområden inte per automatik drabbas av en negativ spiral nedåt med förlorade arbetstillfällen och utflyttning. Tvärtom bidrar de inklusive de mer glesbefolkade områdena starkt till de nationella ekonomierna. Glesbefolkade områden har såklart även utmaningar såsom åldrande befolkning, avtagande produktivitet och bristande jämlikhet. Något som enligt rapporten bör bemötas med bland annat offentliga investeringar, innovation och entreprenörskap, infrastruktur och tillgänglighet, tillhandahållande av tjänster, förbättrad arbetsmarknad och flernivåstyre för bättre samspel mellan stat och lokal nivå.

Här kan man läsa OECD:s rapport om seminariet 

Här kan man läsa mer bland OECD:s material kring utveckling i glesbefolkade områden

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om seminariet i Paris och godkännandet av OECD-rapporten här

L
ansering av OECD-rapporten för NSPA planeras 13 mars i Bryssel. Ta del av inbjudan

14 Dec 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information