Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

161018BlåTillväxtÖstersjön1

Den blåa agendan syftar till att identifiera områden som kan förstärkas med fokus på blå tillväxt. Initiativet bygger på Östersjöregionens samarbetsramverk och kommer att komplettera den befintliga EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).

Målet är att tänja gränserna när det gäller strategiskt transnationellt samarbete för den hållbara marina ekonomin i Östersjöregionen. Genom att öka förståelsen mellan parterna och skapa systematiskt samarbete mellan olika aktörer i hela regionen förväntas implementeringstakten öka enligt EU-kommissionen.

Till en början kommer fokus ligga på fyra områden:

- Blå bio-ekonomi
- Frakt och sjöfart (närsjöfart, varvsindustrin, marina teknologier, satellit)
- Miljö och övervakningsteknik
- Turism och marin upplevelseindustri

Östersjöns blåa framtidsvisioner för 2030
Implementeringsstrategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet kommer innehålla visioner för år 2030 och kommer kartlägga utvecklingsstrategier som ska identifiera nödvändiga åtgärder framöver samt belysa prioriterade aktioner som riktar sig till alla relevanta parter i Östersjöregionen (industrin, regioner, forskning, kluster, projekt, EUSBSR).

EU-kommissionens process att ta fram implementeringsstrategin
I september 2016 inleddes utvecklingen av implementeringsstrategin av EU-kommissionen och pågår i 10 månader framåt. Syftet är att nå ut på olika sätt till intressenter. Processen består av sex steg:

1. Forskning för att få en översyn av aktörer, projekt och initiativ inom de fyra fokusområdena ovan
2. Undersökningar och enkäter som komplement till steg 1
3. Intervjuer med utvalda intressenter för att få en djupare förståelse för prioriteringar
4. Rapporter utvecklas för att fånga upp resultaten från steg 1-3
5. Fyra interaktiva workshops anordnas för att diskutera rapporterna och komma överens om vilka områden, utmaningar och möjligheter som finns samt forma kommande steg för att kunna ta fram utvecklingsstrategier för fokusområdena
6. Implementeringsstrategin planeras att presenteras i slutet av våren 2017 i samband med att finansieringsmöjligheter beskrivs för aktiviteter, projekt och åtgärder inom de fyra fokusområdena.

Den första interaktiva workshopen ”Blue growth agenda for the Baltic Sea – concrete actions” kommer att anordnas i samband med sjunde strategiska forumet för EUSBSR i Stockholm den 8-9 november 2016. Syftet är att informera och samla in synpunkter på preliminära resultaten av det första steget av detta initiativ. Temat på konferensen i Stockholm är Östersjöregionens framtid med titeln ”One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030”. Som värd står Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med EU-kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

Programmet finns här.

Läs hela kommissionens informationsblad här.

Läs hela agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet här

18 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information