Råvarudagar i Spanien

Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden European Office, på råvarudagar i Spanien för dels kick-off och planeringsmöte för MIREU - ett åtagande inom ramen för europeiska innovationspartnerskapet för råvaror, dels på högnivåkonferens om råvaror och cirkulär ekonomi. Värd för råvarudagarna var ICCRAM, ett forskningsinstitut vid Burgos universitet i Spanien. 

Den 26 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och arbetsmöte för planering av aktiviteter 2017 för MIREU, ett åtagande inom Europeiska innovationspartnerskapet för gruv- och metallurgiska regioner i EU. Från Övre Norrland är såväl Region Västerbotten som Luleå Tekniska Universitet (LTU) partners i åtagandet vilket totalt samlar 25 partners från 11 EU-medlemsstater. Synergier med EIP:s strategiska genomförandeplan och möjliga gemensamma projekt för finansiering från EU:s program och fonder var bl a på agendan. Mötet hölls på ICCRAM, ett forskningsinstitut inom kritiska råvaror för avancerade industriella tekniker vid Burgos universitet i Castilla y Leon i Spanien.

MIREU
MIREU kick-off och planeringsmöte 26 oktober i Burgos, Spanien

MIREU-kick-off mötet hölls i anslutning till högnivåkonferensen “Europeiska regioner i strategin för kritiska råvaror samt paketet om cirkulär ekonomi” som hölls den 27 oktober i ett samarrangemang ICCRAM vid Burgos universitet och EU-kommissionen m fl. Högnivåkonferensen samlade företrädare för EU:s institutioner, regionala myndigheter, universitet och europeiska branschorganisationer i diskussioner om råvarusektorn utifrån ett regionalt perspektiv och för bildande av en arbetsgrupp för framtagande av regionala färdplaner för råvaror med utgångspunkt från regionala förutsättningar och i synergi och samverkan med unionens globala strategier. 

Från EU-kommissionens DG GROW medverkade Flor Diaz Pulido, vice Head of Unit på enheten för resurseffektivitet och råvaror, och talade om EU:s råvarustrategi, kritiska råvaror samt regionernas roll utifrån EU:s råvaruinitiativ lanserad 2008 och konsoliderad 2011 och vars syfte är att säkerställa lika villkor när det gäller tillgång till resurser i tredje land, främja hållbar försörjning från europeiska källor, samt främja resurseffektivitet och återvinning. Diaz Pulido underströk gång på gång vikten av en aktiv medverkan från regionala myndigheter i EU för genomförande av unionens strategier för råvaror. Cirkulär ekonomi är industriell politik, förtydligade Diaz Pulido om kopplingen med råvaruområdet, och policy initiativ inom politikområdet dvs såväl rättsakter som strategier förbereds numera gemensamt av EU-kommissionens olika mer eller mindre berörda generaldirektorat då miljö- och klimatfrågor i mångt och mycket är horisontella och har beröring på en rad politikområden. 

Taina Tukiainen, kabinettmedlem hos Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, lyfte fram vikten av en samordnad strategi för kritiska råvaror i EU:s regioner och Mark Rachovides, ordförande på Euromines, talade om vikten av gemensamma gruvstrategier för råvaror i Europa.

Eftermiddagens två sessioner tillägnades fallstudier av regionala råvarustrategier med medverkan från företrädare för regioner i Sverige, Finland, Spanien, Grekland, Portugal och Tjeckien.

Mona Mansour på North Sweden European Office medverkade i session två å Norrbottens och Västerbottens vägnar med ett anförande om regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten kopplat till cirkulär ekonomi. EIT KIC för råvaror från Italien lyfte fram utvecklingen inom råvaru- och utvinningsteknik i EU:s regioner inom ramen för KIC-arbetet. I det efterföljande panelsamtal och Q&A deltog talarna i diskussioner om erfarenheter och framgångsrika exempel och tillvägagångssätt samt utmaningar vid etablering av gruvor. 

Panel ES
Mona Mansour, North Sweden medverkar i panelsamtal tillsammans med regionala företrädare från Grekland, Portugal och Spanien, EIT KIC Raw Materials i Italien och ICCRAM under högnivåkonferensen om råvaror, 27 oktober i Spanien. 

/Mona Mansour

02 Nov 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information