Regionerna i EU manifesterar för en fortsatt stark regionalpolitik

Den 28 september i Bryssel samlades 240 regioner och lokala organisationer från hela Europa för att framföra vikten av en fortsatt EU-politik som främjar regional utveckling. Regionerna representerade 72 % av EU:s medborgare och tillsammans presenterades en gemensam deklaration ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020” för att peka ut regionernas stöd för en fortsatt aktiv regionalpolitik även efter år 2020.

161004RegionManifestation28Sept

Som North Sweden skrivit om tidigare har EU-kommissionen i sin halvtidsöversyn av innevarande budgetperiod 2014-2020 lagt fram förslag på omfattande revideringar av gällande lagar och regler för att bland annat kunna hantera stora utmaningar som till exempel migration och flyktingsituationen eller förberedelser på att bli ett medlemsland mindre i och med Brexit. Det finns inget stöd bland medlemsländerna för att öka EU-budgeten, vilket genererar i att EU kommer måsta prioritera om (Läs mer om det här. Där vill regionerna finnas med och visa vikten av att satsa på regionalpolitiken i en tid med hög konkurrens om EU:s resurser. Utgångspunkten är att det är i regionerna EU:s politik i verkligheten genomförs och det behöver i sin tur EU:s stöd för att fungera.

EU-toppar närvarade
Den 28 september i Bryssel hölls en bred politisk manifestation av regionerna i EU med regionala politiker för att en stark regionalpolitik ska prioriteras framöver. För att kunna hantera EU:s nutida och framtida utmaningar spelar regionerna en viktig roll. Under senaste året har deklarationen ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020” arbetats fram med medverkan av North Sweden och regionerna i Norr- och Västerbotten genom nätverket för de svenska regionkontoren i Bryssel. 337 politiska representanter från 188 regioner från 22 länder har skrivit under och den 28 september lämnades den signerade appellen över till företrädare från EU:s institutioner under en mäktig ceremoni.

Under manifestationen framförde politiska företrädare från regionerna budskapet om regionernas betydelse till Corina Cretu, ansvarig Kommissionär för EU:s regionalpolitik, Regionkommitténs ordförande Markku Markkula, Europaparlamentariker Iskra Mihaylova, ordförande i kommittén för regional utveckling, samt EU:s ordförandeskapsland Slovakien. Markku Markkula tryckte på att främjandet av innovation, konkurrens och hållbar tillväxt måste fortsätta både inom de mindre utvecklade och starkare regionerna i Europa. Markulla sa ”… representanter för nästan tre fjärdedelar av hela EU:s befolkning ger oss ett klart budskap genom denna deklaration: sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara en hjärtefråga för Europeiska Unionen och gynna alla regioner.”. EU-kommissionär Corina Cretu uttryckte sin stora tacksamhet för stödet för en politik för en bättre och starkare sammanhållning i Europa och påminde om den tid som hon själv mindes från uppväxten i Rumänien, när Europa var en delad kontinent och att det får aldrig glömmas bort i tider när nya gränser reses.

Representant för de svenska regionerna var Robert Uitto, regionråd i Jämtland Härjedalen och rapportör för Europaforum Norra Sverige, och Sven Kastö från Brysselkontoret för Småland-Blekinge var med som samordnare från de svenska Brysselkontoren. Under överlämningsceremonin fanns också Mikael Janson från North Sweden och Zofia Tucinska från Mid Sweden med.

Norra Sverige representerat
EU-parlamentarikern Jens Nilsson sitter i parlamentets utskott för regionala frågor och närvarade också vid ceremonin: ”Oavsett olika syn på sammanhållningspolitiken, skapas Europa där människorna är. Om folks stöd för EU ska stärkas, behöver vi en gemensam regional politik”. De svenska regionernas representant Robert Uitto sa ”Allt kan inte vara som förr, inte heller sammanhållningspolitiken, men det är viktigt att vara med i processen där utformningen av framtiden sker”.

Robert Uitto var en av representanterna som fick möjligheten till att tala under dagen och han tryckte på vikten av en sammanhållningspolitik som inkluderar alla regioner, inte enbart regionerna med störst utmaningar, detta för att bland annat främja multinationella regionssamarbeten. Uitto tog även upp att svenska regioner håller dörren öppen för en reform av delar av sammanhållningspolitiken riktad mot att kunna hantera kriser bättre genom att det ska finnas verktyg som hjälper regioner som har större utmaningar som till exempel situationen vi ser idag inom migration och flyktingströmmar.

161004RobertUittoSkriverUnder
Robert Uitto skriver under deklarationen

Regionkommittén skrev senare under dagen ett pressmeddelande där de bekräftar Markku Markkulas stöd till regionernas önskan om en starkare europeisk sammanhållningspolitik.

Här kan man läsa hela Robert Uittos tal.

Här kan man läsa hela Regionkommitténs pressmeddelande.

Här kan man läsa programmet under dagen samt hela deklarationen ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020”.

/Anna Lundgren 

04 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information