7 miljarder i investeringar

De svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ligger i framkant. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fram till och med februari har 430 svenska organisationer deltagit i Horisont 2020. Tillsammans har de beviljats 7 miljarder kronor i finansiering till olika forsknings- och innovationprojekt. I de första utlysningarna i Horisont 2020 deltog över 300 svenska organisationer. Av de som nu tillkommit är en stor del företag som deltar i SME-instrumentet.

Svenska styrkor

Statistiken visar att det går bäst för Sverige inom ramen för programmet ”Framtida och ny teknik” där 5,2 procent av beviljade medel gick till svenska organisationer. Även inom områdena ”Hälsa”, ”Transport” och ”Bioekonomi” är svenska organisationer konkurrenskraftiga. I delprogrammet för ”Industriellt ledarskap” utmärker sig Sverige med ett högt deltagande inom ”Nanoteknik, avancerade material, bioteknik, produktion och processteknik”.

Det svenska näringslivet, inklusive små och medelstora företag, är den grupp som deltagit i störst utsträckning i delprogrammen ”Industriellt ledarskap” och ”Samhälleliga utmaningar”. Bland de främsta deltagande näringslivsorganisationerna återfinns: Ericsson, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, AstraZeneca och ABB. Det svenska deltagandet är också konkurrenskraftigt i SME-instrumentet som riktar sig till enskilda innovativa små och medelstora företag.

Störst deltagande finns i storstadsregionerna; Stockholms, Västra Götalands och Skånes län samt Uppsala och Östergötland. Även om det är ett stort hopp i tilldelning av forskningsmedel jämfört med universitetsorterna i de sex främsta regionerna, så ligger Norrbotten följt av Västerbotten relativt väl till mot övriga svenska regioner på sjätte respektive sjunde plats i en länsjämförelse. 

I höst öppnar de sista utlysningarna av Horisont 2020 och inför de tre sista åren av programmet återstår drygt 30 miljarder euro av den totala budgeten.

Horizon 2020
Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Företaget Vinnova sammanställer varje år en årsbok med statistik hur det går för det svenska deltagandet i programmet. Senaste data kommer från EU-kommissionen från februari 2017.

Läs mer om statistiken här

Läs mer om Horizon 2020 här

/Sanna Schumacher

 

31 Maj 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information